14.6.2018, Läget med revideringen av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Efter 11-års arbete kan vi nu med glädje meddela att fullmäktige godkände planändringen på sitt möte den 28.5.2018. Nu följer ännu besvärstiden som löper ut i slutet av juli.

Markägare får ett protokollsutdrag med besvärsrätt. Om inga besvär kommer, som berör hela planen, vinner planen laga kraft när besvärstiden löpt ut. Kommer det besvär som rör något enskilt område på planen så kan fortfarande planen till övriga delar vinna laga kraft och det blir då ett ”hål” i planen för det område besväret gäller.

Planläggningsenheten önskar alla en skön sommar och hoppas att ni i höst kan börja beviljas bygglov enligt den nya planen.

Obs planen är inte ännu laga kraft vunnen och kan ännu ändra!

Planförslaget som godkänts i fullmäktige:
Plankarta
Planbeteckningar


Planbeskrivning
Bilaga 1 Landskapsplan
Bilaga 2 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, karta
Bilaga 3 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, förteckning
Bilaga 4 Naturinventering 2010
Bilaga 4-1 Naturinventeringens komplettering 2016
Bilaga 4-2 arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000-suojelualueisiin
Bilaga 5 Fornlämningar
Bilaga 5-1 kiinteiden muinaismuistojen selvitys 2016
Bilaga 6 muistio työneuvottelusta Biskopsön sisävesien rakennusoikeuteen liittyen
Bilaga 7 mitoitustaulukko, Biskopsön sisävesien osalta
Bilaga 8 stranddelgeneralplanen som ändras (Dragsfjärds östra sk 1998 från Godkända planer)
Bilaga 9 kiinteistötaulukko
Bilaga 10 luonnonsuojelualueet
Bilaga 11 PDB
Bilaga 12 genmäle utkast
Bilaga 13 genmäle förslag
Bilaga 14 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Bilaga 15 II ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Bilaga 16 genmäle förslag II
Bilaga 17 työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Bilaga 18 työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Bilaga 19 Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit
Revidering av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige 28.5.2018 §19
Kommunstyrelsen 25.4.2018 §41
Tekniska nämnden 24.4.2018 §41

Förslag II till påseende: 13.4 - 14.5.2017

Förslag till påseende: 17.12.2015 - 12.2.2016

Utkast till påseende: 26.6 - 30.9.2014

Utkast till påseende: 1.9 - 1.10.2011

Planeringsbeslut: 15.12.2005

Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 och 322-453-7-6

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55

Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-519-1-67

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55