rss Aktuellt

12.11.2018 08:55

Kimitoön budgeterar underskott på 2,5 miljoner

Kimitoöns kommun budgeterar ett underskott på 2,5 miljoner euro för 2019. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster.

Enligt budgetprognosen för 2018 kommer nuvarande år att bli aningen bättre än budgeterat, men ändå för första gången underskott för Kimitoöns del.  Prognosen enligt årets första nio månader ser ut att ge ett underskott på cirka 1,4 miljoner euro mot ett budgeterat minus på knappt 2,4 miljoner euro. Kimitoön har haft ett överskott nio år i rad och har samlat ihop ett ackumulerat överskott på 17,4 miljoner euro.

- Budgetarbetet har under hösten fäst stor vikt vid strukturella åtgärder och möjligheter till besparingar. Kommunens verksamhet kostar år för år cirka en miljon euro mer samtidigt som intäkterna minskar, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Intäkterna, så som till exempel barndagsvårdsavgifter, minskar på grund av lagändringar. Det gör att verksamhetsbidraget, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader, växer. Sedan år 2016 har Kimitoöns statsandelar minskat med två miljoner som ett led i den systemändring som trädde i kraft från år 2015.

Inkomstskattesatsen oförändrad

Budgetförslaget för år 2019 har ett årsbidrag på 1,3 miljoner euro. De planenliga avskrivningarna uppgår till 3,9 miljoner euro. Underskottet för budgetåret 2019 beräknas bli 2 445 135 euro.

Årsbidraget täcker inte avskrivningarna och räcker inte till för att finansiera amorteringarna på långfristiga lån på 2,1 miljoner euro och kortfristiga lån på 2,5 miljoner euro, samt nettoinvesteringarna. För att klara av att betala låneskötselkostnaderna och investeringarna så behöver kommunen lyfta mer lån.

För år 2019 kommer investeringsnivån att vara relativt låg. Bruttoinvesteringarna under året är 3,97 miljoner euro. I beloppet ingår investeringar på 1,1 miljoner euro i omsorgens fastigheter. Fullmäktige har beslutat att alla investeringar som berör omsorgens fastigheter kräver separat beslut i fullmäktige.

- Så fastän dessa inkluderas i totalbeloppet är de ändå inte klara för åtgärder. I detta skede har vi inte heller klarhet i om social- och hälsovårdsreformen blir av, och vilken inverkan den i så fall har, säger Pahta.

Skuldbördan beräknas i slutet av 2019 uppgå till 25,2 miljoner euro eller 3 760 euro per invånare.

Inkomstskattesatsen hålls oförändrad på 19,75 procent. Inte heller fastighetsskattesatserna ändras. Mellan budget 2018 och 2019 ökar skatteintäkterna med knappt 500 000 euro.


Tillbaka till rubrikerna