Kungörelser

05.07.2018 07:10

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 05.07.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 20.07.2018

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna