Kungörelser

07.09.2018 14:48

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 10.09.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 24.09.2018

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna