Kungörelser

05.11.2018 08:00

Utkastet till avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2019 finns till påseende 5-19.11.2018

I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnde bereds en ny avfallstaxa. Den nya taxan planeras att träda i kraft den 1.1.2019.

I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd uppdaterar avfallstaxan. Den nya taxan planeras att träda i kraft huvudsakligen den 1.1.2019. Mottagnings- och behandlingsavgifter av slam planeras att träda i kraft den 1.4.2019.


Taxautkastet baserar sig på avfallslagens (646/2011) 78 och 79 paragrafer. I kommunens avfallstaxa finns bestämmelser om grunderna för de offentliga avfallsavgifterna angående avfall och avfallshanteringsservice som är på kommunernas ansvar (t.ex. insamling och behandling av avfall från hushållen och offentligt verksamheter). Tabeller av de föreslagna euromässiga avfallsavgifterna finns som bilagor till taxan.

Ett utkast till avfallstaxa för Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo områden finns till påseende i Åbo stadsmiljösektorns kundservice på adressen Puolalagatan 5, 2:a våningen, under tjänstetid kl. 09.00–15.00 samt i övriga kommunernas och städernas ämbetsverk under öppettiderna.

 Utkastet finns till påseende också i Åbo stads internet sidor, adress http://www.turku.fi/sv/kungorelser

 Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas senast den 19.11.2018 kl 15. Åsikterna ska lämnas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till jatehuoltolautakunta@turku.fi.


Tillbaka till rubrikerna