paint

Kulturbidrag

Kulturbidrag för professionella och/eller stora kulturorganisationer 

 1. Bidraget kan beviljas för professionella kultur- organisationer och/eller stora evenemang och festivaler. 
 2. En Fritt formulerad motivering bifogas till ansökan som sker med kommunens elektroniska blankett.
 3. Till ansökan bifogas föregående års verksamhetsberättelse och bokslut samt kostnadskalkyl.

Verksamhetsbidraget kan beviljas för stora kulturevenemang och festivaler eller annan professionell kulturverksamhet som ordnas av större organisationer på Kimitoön. 

Bidraget beviljas på basen av en fritt formulerad ansökan. Till ansökan bifogas verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ansökningstiden. 

Ansökningstid år 2018: 1-19.1.2018

Verksamhetsbidrag för allmän kulturell verksamhet

 1. Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerad förening för kulturverksamhet som ingår i verksamhetsplanen för året. 
 2. Till ansökan om verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse sänds till kommunen innan beviljat understöd kan betalas ut. 
 3. Ansökan sker med kommunens elektroniska blankett.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar allmännyttiga kulturaktiviteter som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns kommuninvånare.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ansökningstiden. 

Ansökningstid år 2018: 1.3-3.4.2018

Projektbidrag för specifikt kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns invånare 

 1. Projektbidrag för organisering av konst- och kulturevenemang eller för genomförandet av konst- och kulturprojekt av engångskaraktär. 
 2. Till ansökan om projektbidrag bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Av projektbidraget beviljas i regel hälften i efterskott efter att bidragsmottagaren lämnat rapport samt redovisning över projektet. 
 3. Ansökan sker med kommunens elektroniska blankett.

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar allmännyttiga och nytänkande kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns kommuninvånare.

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen ansökningstiden. 

Ansökningstid år 2018: 1.3-3.4.2018

Allmänna riktlinjer 

 • Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid. 
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans. 
 • Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats. 
 • Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter. 
 • Primärt vinstbringande projekt stöds inte. 
 • Resor och anskaffningar stöds i regel inte. 
Till ansökningsblanketter