Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 20 november

Kimitoöns kommunstyrelse beslutade på sitt möte måndagen den 20 november om bland annat följande ärenden:

Ingående balans 1.1.2023: Kommunstyrelsen beslutade:

1. anteckna för kännedom den ingående balansen för år 2023 enligt bifogade bilaga

2. delge fullmäktige ingående balansen för år 2023

Ändrad budget 2023, driftsekonomi och investeringar: Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner följande:

– Öka skatteinkomsterna enligt prognos med 505 000 euro från 13,64 miljoner euro till 14,15 miljoner euro

– Öka anslaget för personalkostnader inom småbarnspedagogiken med 200 000 euro och anslaget för köp av kundtjänster inom utbildningsenheten med 50 000 euro.

– Minska på budgetens totala investeringsanslag med 870 000 euro genom följande justeringar:

Delårsrapport 1-9/2023: Kommunstyrelsen tog del av delårsrapporten och antecknade den för kännedom. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige tar del av delårsrapporten och antecknar den för kännedom.

Beslut av förtroendeorgan och tjänsteinnehavare: Antecknas för kännedom att följande beslut som faller under kommunstyrelsens övervakning har fattats:

Mötesprotokollet hittar du senare här: