Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 17 juni

Under sitt möte måndagen den 17 juni beslutade kommunstyrelsen om bland annat följande ärenden:

Koncernledningens förhandsuppfattning, ändring av bolagsordningen för Dragsfjärds Industri Ab

Kommunstyrelsen meddelade som förhandsavgörande att kommunstyrelsen inte har något att invända mot ändringen av bolagsordningen för dottersamfundet Dragsfjärds Industri Ab.

Upphandlings- och avtalsdirektiv

Kommunstyrelsen godkände upphandlings- och avtalsdirektivet så att det träder i kraft från 1.8.2024 och befullmäktigar ekonomi- och personalchefen att göra mindre tekniska ändringar och justeringar i direktivet.

Motion om att återinföra förmån för familjer som föder barn

Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att Kimitoöns kommun inte tar i bruk den i fullmäktigemotionen föreslagna modellen för ersättning av kostnaderna för vårddygn på förlossningssjukhus eftersom det inte finns belägg för att en sk. babypeng har effekt för nativiteten i eller inflyttningen till en kommun. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Mötesprotokollet kan senare läsas här: