Avgifter

Bildningsnämnden i Kimitoöns kommun har på sitt möte 13.2.2018 beslutat att timbaserad dagvård tas i bruk från 1.8.2018 enligt nedanstående tabell:

 Avgiftstabell, timbaserad dagvård

Avgiftsprocent               Timmar per vecka och månad

 

50 %

 

20 timmar per vecka eller högst 86 timmar per månad

 

60 %

 

20-25 timmar per vecka eller högst 107 timmar per månad

 

80 %

 

25-35 timmar per vecka eller högst 150 timmar per månad

 

100 %

 

minst 35 timmar per vecka eller över 150 timmar per månad

 

40 %

 

0–15 timmar per vecka eller högst 65 timmar per månad

OBS! Denna avgift gäller endast barn i förskola.

 

Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik, högst 5 dagar/mån. Deltagandet kan inte vara kontinuerligt. Sporadiskt behov, kan inte fortgå flera månader i sträck: 27 €/mån.

Hur bestäms avgiften 

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt enligt hur mycket barnet deltar i småbarnspedagogik. Avgiften är en månadsavgift som tas ut för högst 11 kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). 

Avgiften fastställs enligt ett skriftligt avtal om familjens behov av småbarnspedagogik för barnet. I avtalet fastställs de veckodagar och klockslag då barnet deltar i småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Avtalet om småbarnspedagogik ska vara i kraft minst fyra månader. 

Undantag kan göras på grund av ändrade arbets- eller studieförhållanden. Oregelbundna vårdtider för ett barn ska meddelas minst två veckor i förväg. Vårdtiderna kan vara oregelbundna på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier. Avgiften gäller tillsvidare. 

Avgiften för småbarnspedagogiken ska justeras när:

1)    familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt (10 %), 

2)    det är uppenbart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats, 

3)    den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras eller

4)    avgiften visar sig vara felaktig. 

Om familjens inkomster minskar under året (minst tio procent),  ska det så fort som möjligt meddelas till kommunen. Då rättas avgiften vid ingången av följande månad, dock inte retroaktivt. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att ge korrekta uppgifter.

Om familjens inkomster har ökat under året har kommunen rätt att rätta avgiften retroaktivt, högst ett år bakåt.

Om kommunen har räknat fel utgående från de uppgifter man har fått, rättas avgiften retroaktivt.

Om vårdnadshavarna inte har uppgett familjens alla inkomster då dagvården börjar, uppbärs maximal avgift.

Avgiften avrundas till det närmaste jämna eurobeloppet.

Klientavgifter för småbarnspedagogiken, indexjustering fr.om. 1.8.2018

Riksdagen har 8.12.2017 ändrat avgifterna inom småbarnspedagogiken. I den nya lagen om klientavgifter sänks avgiften för familjer med små och medelstora inkomster samt för familjer som har flera än ett barn inom småbarnspedagogiken. Utöver höjningen av inkomstgränserna förenhetligas också avgiftsprocenten.

Huvudprinciperna för avgifterna förändras inte i och med den nya lagen. Klientavgiften bestäms fortfarande utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad.

Högsta avgift fortsättningsvis 289 euro och lägsta avgift 27 euro. Avgiften för det andra barnet i dagvård ändrar till 50 procent av det först barnets avgift.

Familjens storlek

Minimi-ink.gräns

Bruttoinkomtgräns för högsta avgift

Avgiftsprocent

2

2102

4813

10,7

3

2713

5414

10,7

4

3080

5781

10,7

5

3447

6148

10.7

6

3813

6514

10,7

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 142 € för varje följande minderårigt barn i familjen. Tredje, fjärde osv. barnet i dagvård är 20 % av det första barnets avgift. Den maximala avgiften för det första barnet är 289 € .

För morgon- och eftermiddagsvård debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Vem har rätt till dagvård?

Enligt dagvårdslagen har alla barn, efter föräldraledighetens slut till läropliktens början, rätt till kommunal dagvård.

Barnomsorg ges i familjedaghem och daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i närheten av skolorna.

Man ska ansöka om kommunal dagvård fyra månader före behovet av dagvårdsplats eller på våren under gemensam ansökningstid (annonseras lokalt). Akut dagvård d.v.s då plötsliga arbeten eller studier förorsakar ett snabbt behov av dagvårdsplats, ska dagvårdsansökan lämnas till barnomsorgsbyrån senast två veckor på förhand.