Specialdagvård

Målet för specialdagvården är att ordna dagvård och förskola för barn i behov av intensifierat och särskilt stöd utgående från barnens individuella behov av vård, fostran och undervisning. Målsättningen är att barnen ska få det stöd de behöver i dagvården och förskolan.

Barn med särskilda behov integreras så långt som möjligt i den egna byns daghem eller förskola. En plan för barnets lärande görs upp för de barn som är i behov av allmänt och intensifierat och särskilt stöd, samt en individuell plan görs upp för barn i behov av särskilt stöd. Vi samarbetar i ärenden gällande barnen med föräldrarna. Genom individuella lösningar garanteras en god vård, fostran och undervisning.

Kommunens ambulerande specialbarnträdgårdslärare besöker daghemmen och familjedagvården i handledande syfte och följer upp barn med 1-årig läroplikt till förskolan. Tidig observation är viktig för att uppmärksamma barnets svårigheter, och på så sätt kunna sätta in behövliga stödåtgärder i ett tidigt skede för att förebygga framtida skolsvårigheter. Specialbarnträdgårdsläraren ger stöd åt integrerade barn samt ger personalen handledning i deras pedagogiska arbete. Specialläraren sköter kontakten till barn och personal i förskolorna.

Ibland kan barn i dagvård eller förskola ha behov av särskilt stöd eller förlängd läroplikt. Specialbarnträdgårdsläraren, föräldrar och dagvårdspersonal gör en pedagogisk utredning och för ärendet vidare till bildningschefen, som på basen av utredningen gör beslut om förlängd läroplikt.

I förskolan hålls elevvårdsmöten tre gånger per år, där barnens vård och undervisning diskuteras. Vid elevvårdsmötena medverkar dagvårdspersonalen, rådgivningspersonal och andra sakkunniga. 

Förskolans personal kan rekommendera att vårdnadshavarna ansöker om skoluppskov ifall barnet behöver längre tid för att nå skolmognad. Barnet kan då gå ytterligare ett år till i förskola. Ansökan riktas till bildningschefen. Beslut gällande barnets skolgång görs alltid av föräldrarna.