Planläggning

Planläggningen styrs av kommunens tekniska avdelning och på politisk nivå i sista hand av fullmäktige. Byggloven behandlas av byggnadstillsynen samt i vissa fall av bygg- och miljötillsynsnämnden. Tekniska avdelningen och de politiska instanserna reglerar markanvändning och byggande på kommunens område.

  • En plan bestämmer bland annat var bostadsområden, fritidshus, arbetsplatser, grönområden och trafik placeras.
  • Planläggningen uppdelas på olika plannivåer: generalplaner, delgeneralplaner och detaljplaner.
  • Bygglov på oplanerade områden behandlas enskilt, antingen direkt i enlighet med byggnadsordningen eller genom planeringsbehovsavgörande. Tillvägagångssättet påverkas t.ex. av intilliggande bosättning, infra och miljöaspekter.


Kirsti Virkki
Planläggningsarkitekt
02 4260 880
040 670 0601
Heidi Lindén
Byråsekreterare
02 4260 817
040 759 2828