3.8.2018, Revideringen av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan fördröjs ytterligare

Tyvärr måste vi meddela att det över planen har lämnats in ett besvär som motsätter sig höjningen av byggrätten för RA tomter överlag. Detta betyder att planen i sin helhet måste vänta på Åbo förvaltningsdomstols beslut i ärendet.

Två andra besvär har också lämnats över planen, men de berör mindre områden. Kommunstyrelsen ger utlåtanden över besvären på sitt möte den 27.8, förvaltningsdomstolens behandling torde ta ca ett år.

Planläggningsenheten beklagar den nya fördröjningen utöver den redan mycket långa och utdragna processen.

Obs planen är inte ännu laga kraft vunnen och kan ännu ändra!

Planförslaget som godkänts i fullmäktige och som det lämnats in besvär på.
Plankarta
Planbeteckningar

Hitis plankarta SR objekt

Rosala plankarta SR objekt


Planbeskrivning
Bilaga 1 Landskapsplan
Bilaga 2 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, karta
Bilaga 3 rakennushistoriallisesti arvokkaat kohteet, förteckning
Bilaga 4 Naturinventering 2010
Bilaga 4-1 Naturinventeringens komplettering 2016
Bilaga 4-2 arvio kaavan vaikutuksista Natura 2000-suojelualueisiin
Bilaga 5 Fornlämningar
Bilaga 5-1 kiinteiden muinaismuistojen selvitys 2016
Bilaga 6 muistio työneuvottelusta Biskopsön sisävesien rakennusoikeuteen liittyen
Bilaga 7 mitoitustaulukko, Biskopsön sisävesien osalta
Bilaga 8 stranddelgeneralplanen som ändras (Dragsfjärds östra sk 1998 från Godkända planer)
Bilaga 9 kiinteistötaulukko
Bilaga 10 luonnonsuojelualueet
Bilaga 11 PDB
Bilaga 12 genmäle utkast
Bilaga 13 genmäle förslag
Bilaga 14 ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Bilaga 15 II ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio
Bilaga 16 genmäle förslag II
Bilaga 17 työneuvottelu Lökholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Bilaga 18 työneuvottelu Furuholmenin saaren rakennuspaikoista, muistio
Bilaga 19 Furuholmenin saaren maastokäynnin muistio ja luontotyypit




Revidering av Dragsfjärds östra skärgård stranddelgeneralplan

Godkännande:

Kommunfullmäktige 28.5.2018 §19
Kommunstyrelsen 25.4.2018 §41
Tekniska nämnden 24.4.2018 §41

Förslag II till påseende: 13.4 - 14.5.2017

Förslag till påseende: 17.12.2015 - 12.2.2016

Utkast till påseende: 26.6 - 30.9.2014

Utkast till påseende: 1.9 - 1.10.2011

Planeringsbeslut: 15.12.2005

Revidering av Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplan


Planeringsbeslut: 18.12.2018 § 120
Kungörelse

Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-405-1-100, 322-405-1-114-M601 och 322-453-7-6

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 30.8-30.9.2018            Kungörelsen
Planförslag
Beskrivning

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55

Dragsfjärds västra skärgård stranddelgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-519-1-67

Godkännande:

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 30.8-30.9.2018             Kungörelsen
Planförslag
Beskrivning

Utkast till påseende: 21.6 - 5.7.2018              Kungörelsen
Planutkast
Beskrivning

Planeringsbeslut: 5.6.2018 §55

Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-473-1-5, 322-473-1-6 och 322-473-1-45

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende: 4.1-3.2.2019                Kungörelsen

Utkast till påseende: 1.11-15.11.2018       Kungörelsen

Planeringsbeslut: 24.10.2018 § 92

Västanfjärd strandgeneralplanändring gällande lägenheterna 322-526-1-107, 322-538-1-146, 322-526-1-117 och 322-526-1-116

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Förslag till påseende:

Utkast till påseende: 29.11-30.12.2018                Kungörelsen

Planeringsbeslut: 20.11.2018 § 105