Undantag och planeringsbehovslösningar

Behandlingstiden för undantag och planeringsbehovslösningar är 2-4 månader och ansökningarna behandlas i den ordning som de kommit in till kommunen.

Beslutet är i kraft två år och under den tiden skall man ansöka om bygglov för projektet.

Vi har 1.1.2018 övergått till 100 % elektronisk lovhantering. Ansökningarna lämnas elektroniskt via Lupapiste.fi tjänsten.

Om du inte har tillgång till dator, e-post eller bankkoder så kan lovansökan fyllas i elektroniskt på planläggningsenheten (Vretavägen 19, 25700 Kimito).

Till ansökan bifogas en situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000 uppgjord av en kompetent planerare, enligt Finlands Byggbestämmelsesamling A1-2. Ur situationsplanen bör framgå bl.a. eventuella befintliga byggnaders placering och den planerade byggnadens placering, eventuella vatten- och avloppsledningar samt behandlingssystem för avloppsvatten, disposition av gårdsplanen, officiella beteckningar, väderstreck, höjdkurvor samt byggnadsplatsens omgivning.

Till ansökan bifogas förutom situationsplan, bestyrkta högst 6 månader gamla intyg om lagfart (eller köpebrev), fastighetsregisterkarta och fastighetsregisterutdrag. Kommunen kan bifoga handlingarna mot ersättning (18 euro/st). Kommunen bifogar ett bestyrkt planutdrag mot ersättning (25 euro).

Kommunen kan sköta hörandet av grannar mot ersättning (50 euro/st).

Ansökningar i pappersform

Ansökningar kan fortfarande lämnas in i pappersform, även om e-tjänsten Lupapiste är smidigare. Ansökningar i pappersformat förs in i Lupapiste av kommunen. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten, grannehöranden samt eventuella övriga handlingar till:

Kimitoöns kommun
Planläggningsenheten
Vretavägen 19
25700 Kimito

Situationsplanen, uppgjord enligt beskrivningen ovan, skickas i pdf-format till adressen plan@kimitoon.fi

Ansökningsblankett
Blankett för grannehörande