Avgränsning av vattentjänstverkets verksamhetsområdes tätorter

Tekniska nämnden i Kimitoöns kommun har 18.12.2018 beslutat om avgränsningen av tätorter i vattentjänstverkets verksamhetsområde. Kartbilagorna sätts enligt beslutet till allmänt påseende under 30 dagar.

Från och med 1.1.2019 träder en uppdatering av lagen om vattentjänster i kraft, vilken innebär att tätort och icke-tätort särskiljs i anslutningsskyldigheten.

Från årsskiftet är en fastighet utanför tätort inte längre anslutningsskyldig, men detta gäller enbart fastigheter vars vatten- och avloppssystem är byggda innan vattentjänstverkets verksamhetsområdes avgränsning slogs fast år 2011. Preciseringarna som nu gjorts i avgränsningarna för tätort ändrar inte på verksamhetsområdets avgränsning. 

Mer information: