_LJO1348

Näringslivsrelaterade projekt

Utgångspunkten för EU-projekt som Kimitoöns kommun deltar i är att stöda utvecklingen av regionen, till exempel att stärka livskvaliteten på orten, utveckla hållbara lösningar eller stöda livslångt lärande och innovationsverksamhet. Innehållet i projekten kan vara allt från att utveckla näringsliv och turism, utarbeta nya metoder inom social- och hälsovård, stöda kunskapsutbyte mellan skolor till att förbättra infrastrukturen.

Inom EU finns ett stort antal fonder och program som kan bevilja finansiering för utvecklings- och kunskapsutbytesprojekt. Strukturfondernas mål är att utjämna de ekonomiska och sociala skillnaderna inom EU. Alla medlemsländer har möjlighet att ansöka om dessa pengar. Strukturperioden som pågår 2014-2020 ger möjligheter att ansöka om externa projektmedel för utvecklingsåtgärder i regionen.

De flesta projekt genomförs i samarbete med andra organisationer, kommuner, regioner eller medlemsländer.

Utvecklingsavdelningen bistår gärna med råd och handledning i projektfrågor. Exempelvis via Leader har föreningar och företag möjlighet att få finansiellt stöd för att utveckla sina projektidéer till konkreta åtgärder.

Mera information om kommunens projektverksamhet ges av projektkoordinator Sven Ivars tfn 040 1488 5527 e-post förnamn.efternamn@kimitoon.fi.

Nedan finns en lista på vilka EU-projekt som pågår under 2018:


KulTa - Kosthåll med konsumenten i fokus

Projektet övergripande målsättning är att förbättra konkurrenskraften för lokala mikro- och småföretag verksamma inom livsmedelsbranschen.

Genom att anordna diverse event samt arbeta aktivt med informationsspridning strävar projektet efter att minska avståndet mellan producent och slutkonsument.

Projektet ska i samarbete med Sagalunds stiftelse utveckla ett koncept för att bedriva någon form av innovativt jordbruk i andelslagsform, gärna genom utnyttjande av principerna inom delningsekonomin.

Projektets huvudman är Brahea-centret vid Åbo universitet och övriga samarbetspartner är Kimitoöns kommun, Pargas stad, Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy och Novida yrkesskola och gymnasium.

Projektid: 1.4.2018 - 31.12.2020
Finansiär: Egentliga Finlands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet
Totalbudget: 115 254 euro, Kimitoöns andel  11 525 euro

Mer information:

  • Webben (på finska): http://vs-lähiruoka.fi

Sociala medier:


Kontakt:

Jonas Bergström
Projektansvarig KulTa- Kimitoön
jonas.bergstrom(at)kimitoon.fi
Tel. +358 (0)40 587 45 05

Stella Törnroth
Projektansvarig KulTa- Kimitoön
stella.tornroth(at)kimitoon.fi
tel. +358 (0)40 663 24 04

footer_logot


Coastal Bootcamp

Turismutveckling stött av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) med målsättningar att stödja småföretags utveckling samt att öka upplevelsepotential, hållbar utveckling och digitalisering inom området. Projektparter är Kimitoöns kommun, Salo stad och Pargas stad samt Forststyrelsen.

Arbetsområden:

  • Digitialisering inom turism (onlinebokning, synlighet av produkter online etc.)
  • Utbildning, workshopar och produktion av information för företagen inom ämnesområdet
  • Stimulera utvecklingen av turismprodukter genom nätverkande, benchmarking och samarbetsträffar
  • Tillsammans med områdets aktörer ta fram nya och utveckla befintliga rutter för olika målgrupper
  • Koordinera utvecklandet av rutter och av digitalisering och mobilguidning för rutter.

Projektet påbörjas hösten 2018 och pågår till den 31.8.2021.  På Kimitoön anställs en projektledare 50% och en utvecklare av rutter (vandring, terrängcykling, skidning och temarutter) 50%.

Budget för Kimitoön: 170 700 euro, stöd 80%.

Kontaktpersoner i Kimitoöns kommun:

Benjamin Donner, turismchef, tfn 040 662 3833
förnamn.efternamn@kimitoon.fi