rss Aktuellt

09.01.2019 11:01

Vi söker Axel-pristagare

Det har blivit dags att komma med förslag om Axel-pristagare. Prisutdelningarna sker på Axel Afton 22.3.2019.

Privatpersoner och föreningar har möjlighet att komma med förslag på pristagare till och med 30.1.2019.

Nedan hittar du närmare anvisningar om hur du lämnar in ditt förslag på pristagare.

ÅRETS FÖRETAGARE

Till Årets Företagare eller Årets Företag på Kimitoön kan utses en företagare bosatt i Kimitoön,
eller ett företag registrerat i kommunen. Även ett företag registrerat i en annan kommun, men
med betydande verksamhet på ön kan utses. Till Årets Företagare kan utses såväl en fysisk som
en juridisk person.

ÅRETS AMBASSADÖR

Årets Ambassadör kan vara en privat person, en sammanslutning, en förening, ett företag/en
företagare som i positiv anda lyft fram Kimitoön.

ÅRETS FRITIDSBOENDE

Årets fritidsboende ska ha gjort en insats, eller medverkat till  att verka för
Kimitoöns framåtanda, livskraft  eller utveckling på ett positivt sätt.
                            

Närmare uppgifter om ambassadörs-, företagar- och fritidsboende priset ges av utvecklingschef Gunilla Granberg, tfn. 044 336 0150.

ÅRETS KULTURPRIS

Årets kulturpris kan beviljas person eller grupp för förtjänstfullt arbete för Kimitoöns kulturliv.

ÅRETS UNGA KULTURPRIS

Årets unga kulturpris kan beviljas en person mellan 15 och 29 år som på ett inspirerande sätt engagerat sig i Kimitoöns kulturliv och/eller utvecklandet av sin egen konstform.

Närmare uppgifter om kulturprisen ges av kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne, tfn. 040 751 9836.

 

ÅRETS MILJÖPRIS

Kriterier för årets miljöpris

Miljöpriset delas årligen ut till enskild person, företag, organisation, skola, förening eller projekt, med säte i Kimitoöns kommun eller annan särskild anknytning till kommunen.

Förslag till pristagare kan lämnas av enskilda personer, företag eller organisationer med säte i Kimitoöns kommun eller annan särskild
anknytning till kommunen. Miljöpristagaren utses av tekniska nämnden varje år, men offentliggörs och utdelas på Axel Afton.

Miljöpriset delas ut för berömvärd insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre och hållbar miljö genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö-, klimat- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom
arbetsmiljöområdet.

Nomineringen kan ske på nytt för enskild person, företag, organisation, skola eller annan grupp, med säte i Kimitoöns kommun eller annan särskild anknytning till kommunen.

Fritt formulerat, motiverat förslag sänds per post till Kimitoöns kommun, Greger Lindholm. PB 22, 25701 Kimito eller per
e-post till greger.lindholm(at)kimitoon.fi senast 30.1.2019.

Närmare uppgifter om miljöpriset ges av tekniska chefen Greger Lindholm, tfn. 050 053 8074.

ÅRETS IDROTTARE


samt

Årets Ungdomsidrottare, Årets Lag, Årets Tränare, Årets Idrottsinspiratör,  övriga framgångsrika idrottare samt Årets Föreningsaktiv (ej idrottsföreningar)

Kultur- och Fritidsnämnden premierar idrottare samt idrottsledare som varit framgångsrika under året.
Med premieringen vill kommunen främja och stimulera idrottsledares samt aktivas idrottsliga verksamhet i Kimitoöns kommun.
Kimitoöns kommun vill med premieringen även uttrycka uppskattning över värdefullt ideellt idrottsledarskap samt över goda idrottsliga prestationer, som utförts under det senaste året.
Premieringarna sker i följande kategorier: årets idrottare, årets ungdomsidrottare, årets lag, årets tränare, årets idrottsinspiratör,
årets föreningsaktiv samt framgångsrika idrottare. Prisutdelningarna sker på Axel Aftonen.

Privatpersoner och föreningar har möjlighet att komma med förslag på kandidater för ovanstående nomineringar senast 30.1.2019.

Närmare uppgifter om idrottsprisen, fås av Bosse Ahlgren tfn 050 564 1193.

Tillbaka till rubrikerna