Dataskydd

Dataskyddsförordningen (EU 679/2016) tillämpas från och med den 25.5.2018 och förbättrar dataskyddet samt behandlingen av personuppgifter.

Om Kimitoöns dataskydd och behandling av personuppgifter

Kimitoöns kommun har många olika program och register. Varje program och register har en utsedd ansvarig. Kimitoöns kommun har också ett dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.

Information och förfrågningar kring dataskyddet och personuppgifter hänvisas till dataskydd@kimitoon.fi

Insamling av personuppgifter är tillåtet på följande grunder:

  • Rättslig förpliktelse
  • Allmänt intresse
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse
  • Avtal
  • Samtycke
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den ansvariges berättigade intressen

Då Kimitoöns kommun samlar personuppgifter är det oftast frågan om grunderna: rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Kommunen använder personuppgifterna som samlats in endast till det som överenskommits.

Kimitoöns kommun samlar in de uppgifter som är nödvändiga, och eftersträvar uppgiftsminimering d.v.s. att bara samla in de uppgifter som verkligen behövs för ändamålet. Vad som är behövligt kan variera beroende på register och eventuell speciallagstiftning. 

Kimitoöns kommun strävar efter att följa med personuppgifternas livscykel. Uppgifterna raderas, anonymiseras, pseudonymieras eller minimeras då de inte längre är aktuella. Arkivering för historik och statistik är tillåten. Observera att det kan finnas speciallagstiftning som styr bevaringstiden av personuppgifter.

Kommunen har uppdaterat och ingått avtal med de underleverantörer som hanterar kommunens personuppgifter så att de motsvarar dataskyddsförordningens krav. Den egna personalen har utbildats i dataskyddsfrågor.

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och i mån av möjlighet be om korrigering, radering eller begränsad hantering.

Den registrerade har rätt att återkalla samtycke.

Om den registrerade känner sig missnöjd med behandlingen har man rätt att besvära sig om personuppgiftsbehandlingen hos tillsynsmyndigheten.

Vi strävar till att svara på förfrågningarna inom rimlig tid utan fördröjning, senast en månad från att förfrågan kommit fram. Om det tar längre meddelas detta skilt.  

Kontakta: dataskydd@kimitoon.fi vid frågor 

Vid begäran om personuppgifter använd följande blankett. Blanketten kan skickas elektroniskt till dataskydd@kimitoon.fi eller per post till: Dataskyddsombud, Kimito kommunkansli Vretavägen 19, 27500 Kimito