Ingångssida
Barn & skola
Daghem & förskola
Familjedagvård
Servicesedlar
Specialdagvård
eSmåbarnspedagogik
Avgifter
Skola
Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Wilma
Gymnasiet
Elevhälsa
Skolskjutsar
Mat & städning
Bo & miljö
Boende & tomter
Tomter till salu
Dahlby - Solstrand
Dahlby - Sandåsen
Tomt 33, Hörnet
Norrbacka
Ängskulla och Åbovägen
Kyrkbacken
Kulla
Västra Lemobro
Norra Lemobro
Radhus- höghus och affärstomter
Industritomter
Bostäder & fastigheter till salu
Västanfjärds f.d. kommunkansli
Möllers stuga
Pjånkis
Bostäder
Hyresbostäder
ARA
Planläggning
Gällande planer
Stranddetaljplaner
Detaljplaner
Delgeneralplaner
Stranddelgeneralplaner
Aktuella planer
Generalplaner
Stranddetaljplaner
Detaljplaner
Stranddelgeneralplaner
Ansökan om planändring
Kulturmiljö
Undantagslov och planeringsbehovsavgöranden
Byggande
Kontaktuppgifter till byggnadstillsynen
Syner och inspektioner
Tjänster för fastighetsägare
Sotning
Avfallshantering
Insamling av slam
Avfallsservicenämnden
Kimitoöns Vatten
Rapportera vattenförbrukning
Avgifter
Kontaktuppgifter
Anslutning
Fjärrvärme
Vägar & trafik
Väglag
Bussar & förbindelsefartyg
Båtplats
Gästhamnar
Laddstationer för elbilar
Miljö
Avloppsvattenbehandling
Miljöskyddsföreskrifter
Kontaktuppgifter till miljötillsyn
Torgplatser
Vattentjänstverkets verksamhetsområde
Social- och hälsovård
Hälsotjänster
Läkarmottagning
Sjukskötarmottagning
Mun- och tandhälsa
Laboratorium
Röntgen
Rådgivningstjänster
Diabetesmottagning
Fysioterapi & ergoterapi
Hjälpmedelsutlåning
Företagshälsovård
Väntetider
Psykolog
Talterapi
Hälsocentralsjukhus
Patientombudsman
Socialservice
Familjeservice
Barnskydd
Vårdnad
Färdtjänst
Handikappservice
Service vid beroenden och missbruk
Utkomststöd
Socialombudsman
Sysselsättande tjänster
Familjerådgivning
Flyktingmottagning
Momsfri privat socialservice
Äldreservice
Dagcenterverksamhet
Vård i hemmet
Stöd för närståendevård
Serviceboende & åldringshem
Ansökan om vårdplats
Vårdkoordinator
Ansvarig arbetstagare
Väntetider
Råd för äldre och personer med funktionsnedsättning
Servicesedel
Information för klienter och anhöriga
Information för privata producenter
Godkända servicesedelproducenter
Minnes- och seniorrådgivning
Omsorgsavdelningens förvaltning
Veterinär & hittedjur
Hälsoinspektör
Se & gör
Idrott & motion
Idrotts- & motionsplatser
Amosparken
Dalsbruks fritidsområde
Brukshallen
Vinteridrottsplatser
Övriga idrottsplatser
Badstränder
Idrott
Motion
Motionsklubb
Vuxna & seniorer
Följeslagarkortet
Motionsrådgivning
Bibliotek
Kultur
Barnkultur
Seniorkultur
Kulturaktör
Kulturhuset Villa Lande
Bokningar
Festivaler
Kulturvänverksamhet
Konst i byn
Kulturbidrag
Film
Filmklubben Pony
Filmfestivaler
Museer
Föreningar
Föreningsverktyg
Föreningsakuten
Turism
Ungdom
Ungdomsarbetet informerar
Ungdomsgårdar
Delta & påverka
Ungdomsverkstad
Uppsökande ungdomsarbete
Vuxeninstitutet
Bidrag
Företagande & sysselsättning
Näringslivs- & företagstjänster
Aktuella entreprenader
Företagsrådgivning
Momsfri privat socialservice
Lantbruksärenden
Näringslivsrelaterade projekt
Företagsregister
Tomter & lokaler
Näringslivet på Kimitoön
Utredningar & rapporter
DIT-center
Sysselsättning
Om Kimitoön
Aktuellt
Kungörelser
Tjänstemannabeslut
Ekonomi
Service & information
Program
Projekt
Dataskydd
Personuppgiftsbeskrivning
Rådgivning & rättshjälp
Säkerhetsinformation
Invånar- och sysselsättningsstatistik
Stipendier
Politik
Kallelser & protokoll
Beslutsfattande
Fullmäktige
Kommunstyrelsen
Näringslivsnämnden
Centralvalnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Bygg- och miljötillsynsnämnden
Svenska skolsektionen
Skärgårdsnämnden
Utskärsdelegationen
Bildningsnämnden
Finska skolsektionen
Revisionsnämnden
Tekniska nämnden
Vattenverkets direktion
Kommunens ledningsgrupp
Kommunkoncern
Om orten
Lediga jobb
Press & media
E-tjänster & blanketter
Kontaktuppgifter
Delta & påverka