Ansökan om vårdplats

Dagverksamhet

  • besök vid serviceboendena dagtid, skjuts, måltid och program.

Vård i hemmet (ansöks per telefon)
  • du bor hemma, vårdaren besöker dig.

Effektiverat serviceboende

  • vårdpersonal finns till hands dygnet runt

Åldringshem

  • vård dygnet runt, endast på medicinska grunder