Råd för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rådets syfte:
  • Befrämja och utveckla samarbetet mellan kommunen och pensionärsföreningarna samt andra intresseorganisationer för de äldre invånarna.
  • följa med äldres behov och ta initiativ och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i äldrepolitiska frågor såsom hälsovård, äldreomsorg, boende, miljö, kommunikationer, kulturutbud och fritidsverksamhet.
  • bevaka att för pensionärerna viktiga frågor beaktas i alla förekommande nämnder och förvaltningar samt att pensionärernas sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och förvaltningar.
  • årligen före utgången av mars månad avge verksamhetsberättelse till omsorgsnämnden.

Rådet kan:
  • Befrämja den äldre befolkningens möjligheter att delta i och påverka det allmänna beslutsfattandet.
  • aktivt påverka opinionsbildningen och kunskapsspridningen om de äldre kommuninvånarnas situation och livsvillkor.
  • handha även andra uppgifter som särskilt ålagts rådet.