Information för klienter och anhöriga

Hur får man en servicesedel?

Kommunen bedömer klientens vårdbehov, avgör eventuellt beviljande av servicesedel och förbinder sig att betala den privata servicen till högst servicesedelns värde. Kommunen kan inte debitera någon klientavgift av kunden, men kunden betalar en självriskandel till serviceproducenten. Kunden kan inte kräva en servicesedel, och kunden har alltid rätt att tacka nej till en servicesedel. Man kan inte få hushållsavdrag i beskattningen för tjänster som har producerats med servicesedel. Tjänsterna är momsfria.

Servicenivån hos den privata serviceproducenten ska uppfylla de krav som finns inom lagstiftningen och motsvara minst den nivå som erbjuds inom motsvarande kommunal service.

För kommunerna är det frivilligt att erbjuda servicesedlar, och med servicesedlar kan man inte ersätta den kommunala produktionen. Kommunen bibehåller också fortsättningsvis sin rätt att besluta om hur tjänster produceras och sin rätt att bedöma klienternas vårdbehov. Som exempel kan nämnas, att en klient vars vårdbehov är anstaltsvård, inte kan beviljas servicesedel för effektiverat serviceboende.