Information för privata producenter

Innan en serviceproducent kan ansöka om att bli servicesedelproducent ska producenten vara införd i registret över tillståndspliktiga privata socialtjänster.

Som serviceproducenter godkänns alla som uppfyller de kriterier som framgår av regelverket och ansökningsblanketterna och förbinder sig att följa anvisningarna. Utöver kraven i lagen om servicesedlar (569/2009) ställs också vissa centrala krav som gäller personalen och servicens innehåll. Utgångsantagandet är att servicen ska vara likvärdig med motsvarande kommunal verksamhet.

beslutsprosessen_serviceproducenterna_liggande_sve_stor_font