Patientombudsman

Patientombudsmannen betjänar både patienter och personal.

Ombudsmannen:

  • informerar om patientens rättigheter
  • arbetar för att främja patientens rättigheter
  • ger råd och bistår patienten i frågor som gäller tillämpningen av lagen om patientens ställning och rättigheter och patientskadelagen, såsom bemötande, misstankar om felbehandling, förfarande vid sekretess och klagomål
  • informerar patienten i att på andra på lagstiftning baserade sätt föra sin talan
  • tar inte ställning till medicinska lösningar

Det är bra att reservera tid för ett personligt möte.
Svenskspråkiga kunder betjänas i främsta hand av patientombudsmannen i Åbolands sjukhus

Anmärkning

En patient som är missnöjd med den hälso- och sjukvård eller med det bemötande som han fått kan göra en skriftlig fritt formulerad anmärkning till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården på kliniken/enheten. På anmärkningen ges ett skriftligt svar inom skälig tid efter att den mottagits. Av svaret skall framgå vilka åtgärder man vidtagit eller hur saken på annat sätt har lösts.

Anmälan om patientskada

Anmälan om patientskada görs på blankett, som man får av patientombudsmannen eller av socialarbetaren. Anmälan om skadan skickas till patientskadecentralen, adressen finns på blanketten. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som åsamkats en patient i samband med hälso- och sjukvård som givits i Finland.