Väglag

Lagen om enskilda vägar ändras 1.1.2019

Lagen om enskilda vägar har ändrats 1.1.2019. Från årsskiftet ska väglagen följa den nya lagen.
  • De viktigaste ändringarna ur väglagens och kommunernas perspektiv hittar du här på Kommunförbundets hemsida.
  • Lantmäteriverkets register över enskilda vägar. Här kan du meddela kontakuppgifter till registret.
  • Digiroad - Här hittar du information om det nationella väg- och gatuinformationssystemet (på finska). Väglag är fr.o.m. 2019 skyldiga att anmäla uppgifter om viktbegränsningar och begränsningar eller förbud att använda vägen till Digiroad- registret.
Vägföreningen i Finland (Suomen Tieyhdistys) arrangerar regionala dagar för enskilda vägar på 16 orter runt om i landet i februari-mars 2019. Då gås innehållet i lagen igenom närmare. Mera information hittar du här.

I slutet av januari ger Vägföreningen ut en handbok kring den nya lagen "Yksityisteiden hallinto 2019".

Vägföreningens information i väglagsfrågor:

  • För alla: Suomen Tieyhdistys, vardagar 9 - 18,  tfn 0200 345 20.
  • För medlemmar: Jaakko Rahja, 040 730 9266 eller jaakko.rahja(at)tieyhdistys.fi

Kontaktuppgifter till alla vägdisponenter hittar du här.

Allmänna bidragskriterier

Kimitoöns kommuns vägbidrag.

  1. Alla väglag som har 3 eller flera fastbosatta hushåll har rätt till vägbidrag.
  2. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år (LEV 65 §).
  3. Väglagsbidrag skall sökas årligen inom utsatt tid.

Bidragstyper

Vägunderhållsbidrag

Vägunderhållsbidraget fördelas i proportion till väglagens underhållskostnader, dock max 50 %, eller vad som kommunens vägunderhållsbidragsmedel medger. Underhållskostnader behöver inte vara godkända av årsmötet innan ansökan lämnas in.

Bidrag för underhållskostnader under 300 € betalas inte ut.

Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll och bokslut där underhållskostnaderna framgår. Ifall man inte har hållit årsmöte i år, lämnar man in det senaste årets protokoll och bokslut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera kommunen eller andra aktörer vägavgift.

Vägbelysningsbidrag

Väglagen samt föreningar som har hand om vägbelysning kan ansöka om bidrag för vägbelysningen. Bidrag betalas ut per belysningspunkt. Bidraget för belysningspunkter är 10 €/belysningspunkt.

Ansökningstid

Ansökningarna jämte bifogade handlingar skall lämnas in årligen till kommunen senast den 10 mars. Ansökningar inlämnade efter detta datum handläggs inte och returneras till sökande.