Väglag

Allmänna bidragskriterier

  1. Alla väglag som har 3 eller flera fastbosatta hushåll har rätt till vägbidrag.
  2. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år (LEV 65 §).
  3. Väglagsbidrag skall sökas årligen inom utsatt tid.

Bidragstyper

Vägunderhållsbidrag

Vägunderhållsbidraget fördelas i proportion till väglagens underhållskostnader, dock max 50 %, eller vad som kommunens vägunderhållsbidragsmedel medger. Underhållskostnader behöver inte vara godkända av årsmötet innan ansökan lämnas in.

Bidrag för underhållskostnader under 300 € betalas inte ut.

Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll och bokslut där underhållskostnaderna framgår. Ifall man inte har hållit årsmöte i år, lämnar man in det senaste årets protokoll och bokslut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera kommunen eller andra aktörer vägavgift.

Grundförbättringsbidrag

Väglag som inom innevarande år utför en grundförbättring, kan skilt ansöka om bidrag för detta. Till ansökan skall bifogas en av stämman godkänd projektplan, tidtabell och budget. Grundförbättringsbidrag beviljas om det efter att vägunderhållsbidragen fördelats finns medel kvar.

Utdelning av grundförbättringsbidrag görs enligt följande kriterier:

  • Max 20 % av verkliga kostnaden, dock maximalt 20 % av godkänt kostnadsförslag.
  • Det maximala beloppet som betalas ut är 4 000 €.
  • Bidraget betalas ut när investeringen är förverkligad och slutredovisningen är inlämnad till kommunen. Sista inlämningsdatum är 15.12.
  • Det betalas endast ut grundförbättringsbidrag för den del av vägen som det finns fastbosatta hushåll.

Vägbelysningsbidrag

Väglagen samt föreningar som har hand om vägbelysning kan ansöka om bidrag för vägbelysningen. Bidrag betalas ut per belysningspunkt. Bidraget för belysningspunkter är 10 €/belysningspunkt.

Ansökningstid

Ansökningarna jämte bifogade handlingar skall lämnas in årligen till kommunen senast den 10 mars. Ansökningar inlämnade efter detta datum handläggs inte och returneras till sökande.