Gå till innehållet

Miljö- och klimatarbete

Klimatpolitiken har under de senaste åren förändrats märkbart, och de åtstramade klimatmålen innebär ökad reglering på både EU-nivå och nationell nivå. Kommunerna har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringen, eftersom de kan dela upp stora internationella klimatmål i mer konkreta åtgärder.

I februari 2022 slog kommunens styrgrupp för miljöprogrammet fast ramarna för programuppdraget. Programmets vision och mission bygger direkt på kommunens strategi. Tre olika fokusområden har tagit form under processens gång och utifrån dessa har programmets centrala mål formats: kolneutralitet, naturens mångfald och vattendragens förbättrade tillstånd.

Målen har en betydande roll till exempel i kommande ansökningar om extern finansiering för miljöåtgärder. De centrala målen har i sin tur delats upp i tematiska mål- och åtgärdshelheter som kan fungera som stöd för kommunen i den årliga verksamhets- och budgetplaneringen, också över avdelningsgränserna.

Miljöprogrammets åtgärder under år 2024

Åtgärderna finns närmare beskrivna i budgeten för år 2024 (3.5. Miljöåtgärder)

  1. Kommunen anställer en miljökoordinator
  2. Miljösommarjobben fortsätter
  3. Pilotprojekt för främjande av Skärgårdshavets vattenskydd genom utökning av jordbrukets behandlingsmetoder
  4. Kampanjer och informationstillfällen om energisparåtgärder
  5. Koldioxidsnåla logistiklösningar stöds och utvecklas
  6. Gatubelysningen byts ut till energisnåla LED-lampor
  7. Bidrag för lokala åtgärder för att förbättra vattendragens tillstånd
  8. Kommunen går med i kommunernas energieffektivitetsavtal
  9. Miljöfostran i alla åldrar: En ytterligare skola eller ett daghem med i programmet för ”Grön flagg”-miljömärket

Aktuella projekt


Från bord till gjord – Klimatarbetet i Kimitoöns kommun

Från bord till gjord syftar på utveckling och effektivare ledning av kommunens klimatarbete, från mål till resultat. Kommunen har som mål att vara en kompetent aktör inom klimatfrågor. Den egna klimatpolitiken och -verksamheten ska vara aktiv, resultatinriktad och beakta kommunens egna utgångspunkter. Kommunen har ett nytt miljö- och klimatprogram, enligt vilket årligen ska budgeteras anslag för åtgärder. Miljöprogrammets huvudmål gällande klimatet är att vara kolneutral år 2035.

Projektets målgrupp är kommunens tjänstemän och beslutsfattare. För att uppnå förändring i klimatledarskapet och verksamhetskulturen krävs även kommunikation som involverar aktiva invånare och andra aktörer. I projektet anställs en klimatkoordinator.

Projektbeställningen är gjord av kommunens ledningsgrupp. Avsikten med detta projekt är att sätta spåret för konkret, målmedvetet klimatarbete i kommunen. Det behövs kunnig ledning, koordinering med delmål, nya verktyg, tankesätt och arbetsprocesser. Projektet kan indelas i internt och externt arbete. I det interna arbetet hanteras kunskap, data och fakta för att organisationen ska kunna effektivera klimatarbetet. Grunden i det interna arbetet utgörs av kommunens miljöprogram, projektets verktyg Klimatvakten (Ilmastovahti), utbildning för målgruppen och anvisningar/handbok för hantering av klimataspekter i det dagliga arbetet framöver. Det externa arbetet gäller kommunikation, samarbetet med aktörer utanför den egna organisationen.

Projekttid: 1.11.2023–15.9.2024

Budget: 57 545 €

Finansiering: Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar 2023, 40 282 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Förvaltningsavdelningen

Tilläggsuppgifter: Klimatkoordinator Catrin Ilmoni, tfn 040 185 8924, catrin.ilmoni@kimitoon.fi

Läs om kommunens andra projekt