Gå till innehållet

Miljö och klimatarbete

Klimatpolitiken har under de senaste åren förändrats märkbart, och de åtstramade klimatmålen innebär ökad reglering på både EU-nivå och nationell nivå. Kommunerna har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringen, eftersom de kan dela upp stora internationella klimatmål i mer konkreta åtgärder.

I februari 2022 slog kommunens styrgrupp för miljöprogrammet fast ramarna för programuppdraget. Programmets vision och mission bygger direkt på kommunens strategi. Tre olika fokusområden har tagit form under processens gång och utifrån dessa har programmets centrala mål formats: kolneutralitet, naturens mångfald och vattendragens förbättrade tillstånd.

Målen har en betydande roll till exempel i kommande ansökningar om extern finansiering för miljöåtgärder. De centrala målen har i sin tur delats upp i tematiska mål- och åtgärdshelheter som kan fungera som stöd för kommunen i den årliga verksamhets- och budgetplaneringen, också över avdelningsgränserna.

Aktuella projekt

ArcGate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt

TuKeVa – Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinais-suomalaisessa ruokaketjussa

Läs mer om våra projekt.