Gå till innehållet

Miljö och klimatarbete

Klimatpolitiken har under de senaste åren förändrats märkbart, och de åtstramade klimatmålen innebär ökad reglering på både EU-nivå och nationell nivå. Kommunerna har en avgörande roll när det gäller att motverka klimatförändringen, eftersom de kan dela upp stora internationella klimatmål i mer konkreta åtgärder.

I februari 2022 slog kommunens styrgrupp för miljöprogrammet fast ramarna för programuppdraget. Programmets vision och mission bygger direkt på kommunens strategi. Tre olika fokusområden har tagit form under processens gång och utifrån dessa har programmets centrala mål formats: kolneutralitet, naturens mångfald och vattendragens förbättrade tillstånd.

Målen har en betydande roll till exempel i kommande ansökningar om extern finansiering för miljöåtgärder. De centrala målen har i sin tur delats upp i tematiska mål- och åtgärdshelheter som kan fungera som stöd för kommunen i den årliga verksamhets- och budgetplaneringen, också över avdelningsgränserna.

Miljöprogrammets åtgärder under år 2023

Åtgärderna finns närmare beskrivna i budgeten för år 2023 (3.5. Miljöåtgärder)

 1. Miljökonsekvenserna tas med i beslutsfattandet
 2. Kampanjer och informationstillfällen om energisparåtgärder
 3. Projekt för befrämjande av ökad förnybar energi
 4. Koldioxidsnåla resekedjor stöds och utvecklas
 5. Gatubelysningen byts ut till energisnåla LED-lampor
 6. Bidrag för lokala åtgärder för att förbättra vattendragens tillstånd
 7. Kommunen går med i kommunernas energieffektivitetsavtal
 8. Plan för utveckling av lättrafikleder
 9. Laddningsstationer för elbilar
 10. Matsvinnet minskas med 10 procent från nivån år 2021
 11. Skogsvårdsplanen uppdateras
 12. Samarbete mellan skolorna, det lokala jord- och skogsbruket och sakkunniga

Aktuella projekt

ArcGate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt

TuKeVa – Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinais-suomalaisessa ruokaketjussa

Läs mer om våra projekt.