Gå till innehållet

Föredragningslistor och protokoll

Förtroendeorganens föredragningslistor publiceras i kommunens webbtjänst i regel en vecka innan sammanträdet.

Föredragningslistor

Förtroendeorganens föredragningslistor publiceras i kommunens webbtjänst i regel cirka en vecka innan mötet. En föredragningslista kan läsas på nätet tills protokollet publiceras.

Protokoll

Justerade protokollpubliceras i kommunens webbtjänst i regel den dag protokollet läggs fram till påseende, åtta dagar efter mötet. Protokollen finns tillgängliga på nätet två (2) år efter publicering. Orsaken till att protokollen inte finns publicerade längre tid är dataskyddsförordningens bestämmelser (GDPR).

Äldre protokoll kan efterfrågas av byråsekreterare Susanna Kunnari, tel. 040 626 3583 eller susanna.kunnari@kimitoon.fi

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna beslutar om frågor som hör till det egna verksamhetsområdet. Tjänsteinnehavarbeslut i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras i kommunens webbtjänst.

I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras i webbtjänsten. Bilagan publiceras inte om den innehåller:

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med ett beslut som tagits av kommunstyrelsen, en nämnd, sektion eller myndighet under dessa kan du söka om ändring. Sökande av ändring görs skriftligen till det organ som tagit beslutet.

Om du är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, kan du framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Yrkandet på rättelse i ett beslut ställs till det organ som har fattat beslutet.

I regel får ändring sökas i kommunala myndigheters slutliga beslut. Man kan inte söka ändring i beslut som gäller beredning eller verkställighet. Eftersom ett beslut om beredning avgörs slutligt senare, finns det inte i beredningsskedet något behov av att söka ändring. Man kan inte heller söka ändring i ett beslut om verkställighet, eftersom det redan tidigare funnits möjlighet att söka ändring i det egentliga avgörandet i sak.

De principiella riktlinjer som fullmäktige eller något annat organ antagit och som ska iakttas vid beslutsfattandet är i allmänhet inte sådana slutliga avgöranden i sak som man kan söka ändring i. Beslut som innehåller de egentliga avgöranden i sak fattas senare.

Ändring i beslut som fattats av fullmäktige söks direkt hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär(gå till extern sida).

Rättelseyrkande får framställas och kommunalbesvär anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet, eller om du är invånare i Kimitoöns kommun.

I rättelseyrkandet eller kommunalbesväret ska du berätta var och i vilket beslut du söker om ändring. Sänd rättelseyrkan till Kimitoöns kommuns registratur, kimitoon@kimitoon.fi. Om det gäller ett kommunalbesvär ska det skickas till förvaltningsdomstolen.

Lagstiftningen som berör god förvaltningssed finns i förvaltningslagen(gå till extern sida).

Ta kontakt