Gå till innehållet

Fritidsbostad till bostadshus

Ändring av fritidsbostad till permanent bostadshus kräver lov.

Finlex: Markanvändnings- och bygglag(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Beroende på byggplatsen och plansituationen avgörs lovansökan med något av följande förfarande:

  1. Planeringsbehovsavgörande (MBL 137 §), då byggplatsen ligger utanför strandområde och det finns ingen plan (general- eller detaljplan) som direkt styr byggande, men området är ett område i behov av planering (MBL 16 §).
  2. Undantagsbeslut (MBL 171 §), då det är frågan om ett oplanerat strandområde eller området är anvisats som fritidsbostadsområde i strandgeneral- eller detaljplanen.
  3. Bygglov (125 §), då byggplatsen ligger utanför strandområde på ett glesbebyggt område och området anses inte vara ett område i behov av planering. Eller om projektet är enligt gällande plan.

Om planeringsbehovsavgörande eller undantag (punkter 1 och 2) beviljas, skall bygglov ansökas för ändring av användningsändamålet.

Planeringsbehovsavgörande

Med ett område i behov av planering avses ett område, där det för att ta hänsyn till behov i anslutning till användningen, är skäl att vidta särskilda åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp eller för att ordna friområden. Bestämmelserna om områden i behov av planering tillämpas också på sådant byggande, som på grund av miljökonsekvensernas betydelse förutsätter mera omfattande prövning än sedvanligt tillståndsförfarande.

Undantag

På strandområden har kommunen behörighet att bevilja undantag för ändring av användningsändamål, enligt markanvändnings- och bygglagen.Förutsättningar för undantag är; att byggande inte medför olägenheter med tanke på planläggningen, genomförande av planen eller annan reglering av områdesanvändningen eller har andra avsevärda skadliga konsekvenser för miljön (MBL 171 §).

 
Ändring av fritidsbostad till permanent bostad på strandområden avgörs i första hand med planering. Då man ansöker om undantag, får inte ändringen försvåra planläggningen för området och byggplatsen skall uppfylla kraven för byggplats enligt kommunens byggnadsordning.

Bygglov

Enligt markanvändnings- och bygglagen (125 § 4 mom.) kräver ändring av byggnadens användningsändamål bygglov. För att bygglov kan beviljas, måste byggnaden uppfylla de väsentliga tekniska krav som förutsätts av en permanent bostad.

Vid byggskede har fritidsbostäder fått och får betydande befrielser från bestämmelserna jämfört med permanenta bostadsbyggnader. För att ändra användningsändamål har Miljöministeriet (MM) gett förordningar 4/2013 och 2/2017 för att förbättra byggnadens energiprestanda. Trots att MM förordning 4/2013 i nån mån sänker kraven för permanenta bostäder i samband med ändring av användningsändamål, kräver ändringen vanligtvis ändringsåtgärder.

För att ansöka om bygglov för att ändra av användningsändamålet behövs planer. I planerna påvisas att de gällande bestämmelserna uppfylls och åtgärder hur dessa uppfylls. Bygglovet prövas utgående från gällande bestämmelser. Vid behov, kan mindre undantag (MBL 175 §) beviljas från bestämmelserna, förutsatt att inte avvikelsen äventyrar hälsa, säkerhet eller andra krav för permanent boende. Med undantag kan man inte förbigå de utsatta förpliktelserna. Nedan utreds på grov nivå de väsentligaste bestämmelser och krav som skall beaktas, som i alla fall skall framgå av en behörig planerare uppgjorda huvudritning och specialbeskrivningar.

Gällande fastigheten

1. Förutom vad som krävs av en byggplats enligt MBL 116 §, skall byggplatsen vara minst 3 000 m2 utanför detaljplanerat område.

byggnaderna, också kommande/ de som behövs, skall vara möjligt att placera på ett tillräckligt avstånd från rån till grannens område, allmänna vägar och andra byggnader

minst 5 meter från grannens rå och minst 10 meter från grannens byggnader (MBF 57 §)

2. Ordentlig vägförbindelse till fastigheten (MBL 136 §)

3. Tillgång till god och tillräcklig mängd hushållsvatten (egen brunn, vattennätverk) (MBL 136 §)

4. Placering av avloppsvattenbehandling och ledande av renat avloppsvatten (MBL 136 §)

Gällande byggnaden

Byggnaden och ändringsarbetena skall uppfylla de tekniska krav som ställs på byggande. (MBL 117 – 117 g)

5. Konstruktioners hållfasthet och stabilitet (MBL 117 a §)

6. Brandsäkerhet, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordning 848/2017 (MBL 117 b §)

7. Inomhusklimat och ventilation, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordning 1009/2017 (MBL 117 c §)

8. Säkerhet vid användning, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordning 1007/2017 (MBL 117 d §)

9. Tillgänglighet, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordning 241/2017 (MBL 117 e §)

10. Bullerskydd och ljudförhållanden, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordning 796/2017 (MBL 117 f §)

11. Energiprestanda, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordningar 4/2013 och 2/2017 (MBL 117 g §)

12. Bostadsplanering, byggnaden uppfyller kraven enligt MM förordningar 127/2018 och 1008/2017 (MBL 117 j §)

13. Ändringar som kan krävas för tekniska system