Gå till innehållet

Dataskydd

Allmänt om behandling av personuppgifter i Kimitoöns kommun

Kimitoöns kommun upprätthåller ett flertal personregister som behövs för att producera tjänster inom kommunens olika sektorer. Registren kan bland annat innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och elektroniska adresser. Olika säkerhetsnivåer beaktas beroende på uppgifternas art.

Varje register innehåller endast de uppgifter som är nödvändiga för just den tjänsten. Varje register har en ansvarsperson. Åtkomst till registret har endast de anställda inom kommunen som behöver registret i sitt arbete. Kimitoöns kommun har tydliga instruktioner för hur personuppgifter får användas för att förhindra missbruk.

Kimitoöns kommun har personuppgiftsbeskrivningar för varje register. Frågor om dessa riktas till dataskyddets e-postadress.

Kimitoöns kommun följer med personuppgifternas livscykel. Uppgifterna raderas, anonymiseras, pseudonymiseras eller minimeras, då de inte längre är aktuella. Det finns speciallagstiftning som styr bevaringstiden för personuppgifter och behandlingar. Kimitoöns kommun utbildar kontinuerligt sin personal i dataskyddsrelaterade frågor. Arkivering för historik och statistik utförs.

För att samla in personuppgifter måste något av dessa kriterier uppfyllas.

Då Kimitoöns kommun samlar personuppgifter, rör det sig ofta om rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige eller en uppgift som gäller ett allmänt intresse eller offentlig makt. Beroende på insamlingsgrund uppfylls olika kriterier för den registrerades rätt att få tillgång till personuppgifterna.

Förutom dataskyddsförordningen och dataskyddslagstiftningen finns det speciallagstiftning som styr kommunens behandling av personuppgifter.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter används för information mellan kommunen och kunden samt för produktion av tjänster. Personuppgifter lämnas ut till övriga myndigheter endast där så krävs med stöd av lag, myndighetsbeslut eller kommunalt samarbete. Personuppgifter lämnas inte ut till övriga aktörer om så inte har överenskommits på ett tydligt sätt med kunden på förhand. 

Kimitoöns kommun har ingått avtal med de underleverantörer som hanterar kommunens personuppgifter så att de motsvarar dataskyddsförordningens krav. 

Tekniska lösningar

Kimitoöns kommun utvecklar kontinuerligt sina tekniska lösningar för att motsvara dataskyddsförordningens krav.

De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få bekräftelse på att uppgifter behandlas eller inte behandlas samt i mån av möjlighet få tillgång till personuppgifterna.

Registrerade har rätt att kräva att uppgifterna korrigeras och kompletteras utan ogrundat dröjsmål.

Registrerade har rätt att, om kriterierna uppfylls, kräva att uppgifter begränsas eller avlägsnas.

Registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter.

OBS! En registrerad kan inte utöva alla rättigheter i alla situationer. Situationen påverkas till exempel av på vilken grund personuppgifter behandlas.

Information

Information om dataskyddet sker i första hand via kommunens webbplats: www.kimitoon.fi(öppnas i nytt fönster)

Om det förekommer ett intrång, en läcka eller någon annan dataskyddsrisk i något av de register som Kimitoöns kommun ansvarar för, ska det omedelbart meddelas till kommunens dataskyddsombud som vid behov informerar tillsynsmyndigheten inom tre dygn från och med att händelsen upptäckts.

Dataombudsmannens byrås webbplats(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) finns mer information om dataskyddsrelaterade frågor.

Kontakt

Information och förfrågningar kring dataskyddet och personuppgifter hänvisas till kommunens dataskyddsombud: dataskydd@kimitoon.fi 

Vi strävar efter att svara på förfrågningarna inom rimlig tid utan fördröjning, senast en månad från att förfrågan kommit fram. Om det tar längre meddelas detta skilt.

Vid begäran om personuppgifter använd följande blankett:

Blanketten kan skickas elektroniskt till dataskydd@kimitoon.fi eller per post till: Dataskyddsombud, Kimito kommunkansli, Vretavägen 19, 25700 Kimito