Gå till innehållet

Rapportera om missförhållande

Kimitoöns kommun har i bruk en kanal där du kan rapportera om misstänkta missförhållanden inom organisationen.

Rapporteringskanalen grundar sig på lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, det vill säga den så kallade visselblåsarlagen som trätt i kraft 1.1.2023. Lagen bygger på EU:s direktiv om visselblåsning (även kallat whistleblower-direktivet).

Läs denna sidas instruktioner omsorgsfullt innan du gör en anmälan.

Vad betyder missförhållande?

Missförhållande och annat klandervärt eller oetiskt agerande kan bero på ovarsamhet eller okunnighet, avsiktliga eller till och med brottsligt betraktade handlingar eller försummelser.

Misstankar om missförhållanden kan vara riktade mot en enskild tjänsteinnehavare, arbetstagare eller förtroendevald, eller till exempel mot kommunens serviceproduktion, arbetsgemenskaps verksamhet, upphandlingar, avtal eller beslutsfattande.

Rapporteringskanalen kompletterar kommunens övriga rapporteringskanaler för överträdelser eller missförhållanden. De övriga rapporteringskanalerna rekommenderas att används i första hand för att rapportera missförhållanden relaterade till arbetet och/eller arbetsplatsen.

Hur görs anmälan?

Anmälan görs antingen skriftligen eller muntligen, eller på bägge sätt.

Anmälan kan göras skriftligen via länken nedan, antingen anonymt eller med kontaktuppgifter om anmälaren så önskar. Uppgifterna om den som anmäler och målet för anmälan är sekretessbelagda. Ju mer detaljerad anmälan är, desto bättre kan misstanken om missförhållande undersökas.

En muntlig anmälan kan göras per telefon eller via annan typ av röstmeddelande, eller på begäran av den som anmäler kan inom rimlig tid ordnas en personlig träff.

Om anmälan är riktad mot ekonomi- och personalchefen eller näringslivschefen är kommundirektören den som tar emot anmälan.

Behandling av anmälan

Anmälan behandlas av en arbetsgrupp, där beredare och behandlare är ekonomi- och personalchefen och näringslivschefen. Arbetsgruppen tar emot anmälningar och vidtar nödvändiga åtgärder.

Åtgärderna varierar beroende på hur allvarlig misstanken är. Misstankar om missförhållande kan undersökas i samarbete med myndighet eller överföras till polisen för utredning.

Arbetsgruppen kan lämna anmälan obehandlad om:

Rapporteringskanalen får inte användas för osakliga ändamål. En person som med vilje anmäler felaktig uppgifter kan föranleda straffrättsligt ansvar och skadeståndsansvar. Polisen har möjlighet att få tillgång till anmälarens trafikdata, även om uppgiften inlämnats anonymt.

Den som gjort anmälan meddelas inom tre månader hur ärendet avgjorts och vilka åtgärder som vidtagits på basis av anmälan.

Använd andra kanaler för kundrespons

Använd andra kanaler för kundrespons

Rapporteringskanalen för missförhållanden ska inte användas för vardaglig kundrespons. Använd i stället kommunens felanmälningstjänst(gå till extern sida) eller responsblankett(gå till extern sida).

Rapportera om missförhållande

Ta kontakt