Gå till innehållet

Europaparlamentsvalet 2024

Valdagen vid Europaparlamentsvalet är söndagen den 9 juni 2024. Förhandsröstningen pågår mellan den 29 maj och 4 juni 2024.

Kimitoöns kommun är indelad i fem röstningsområden.

Röstningslokalerna för dessa områden är följande:

RöstningsområdeRöstningsställe
1. DalsbrukDalsbruks skolas mediatekEinarsvägen 1
2. Björkboda-KullaFörsamlingshemmet i KärraKapellbacksvägen 6
3. SkärgårdenKasnäs badhusKasnäsvägen 1295
4. KimitoKulturhuset Villa Lande Engelsbyvägen 8
5. VästanfjärdFöreningshuset VårdkasenFöreningshusvägen

Valförrättningen börjar valdagen kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsområdet framgår av det valkort som skickats till de röstberättigade. Om den röstberättigade har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi, sänds uppgifterna elektroniskt.

Enligt vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör du ta med ett intyg med foto över din identitet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utarbetar för var och en som införs i rösträttsregistret ett meddelande om rösträtt (meddelandekort) och sänder det till alla väljare vilkas adress är känd. Om väljaren har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden, sänds rösträttsanmälan elektroniskt. Du behöver inte ha meddelandekortet med dig för att kunna rösta. Meddelandekortet försnabbar röstningsförrättningen på anstalter och på förbindelsebåtar. Om du inte har fått meddelandekortet innan förhandsröstningen börjar, kan du kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (029 553 6370).

Rösta på valdagen

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.  

Röstningsanvisningar: Val.fi: Röstning på valdagen(gå till extern sida)

Rösta på förhand

I stället för att rösta på valdagen kan du rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstning ordnas 29.5–4.6.2024.

Röstningsanvisningar: Val.fi: Förhandsröstning(gå till extern sida)

I Kimitoöns kommun kan du förhandsrösta enligt följande:

Biblioteket i Dalsbruk
Tullbacksvägen 7a, 25900 Dalsbruk            
vardagar
veckoslut
kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00
Villa Lande i Kimito
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito 
vardagar
veckoslut
kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00
Föreningshuset Vårdkasen i Västanfjärd
Föreningshusvägen, 25830 Västanfjärd
vardagarkl. 9.00–17.00
Hitis församlingshem
Kyrkbacksvägen 27, 25940 Hitis
måndag 3.6.2024kl. 9.00–17.00

Torsdagen den 30 maj 2024, M/S Stella
m/s Stella, Örö förbindelsebåtsbrygga      kl. 11.30–12.30
m/s Stella, Holma förbindelsebåtsbryggakl. 15.15–15.25
m/s Stella, Vänö förbindelsebåtsbrygga     kl. 16.00–16.10
m/s Stella, Tunnhamn förbindelsebåtsbrygga                   kl. 16.40–17.05
Tisdagen den 4 juni 2024, skärgårdens förbindelsebåtsbryggor

I skärgården ordnas förhandsröstning även tisdagen den 4 juni 2024 på M/S Stella. Eftersom tiderna är uppskattningar är ändringar möjliga. Kommunen informerar på webben och i sociala medier enligt bästa förmåga.

m/s Stella, Angesö förbindelsebåtsbryggakl. 8.55-9.05
m/s Stella, Bötesö förbindelsebåtsbryggakl. 9.35-9.45
m/s Stella, Djupö förbindelsebåtsbryggakl. 9.50-10.00
m/s Stella, Vänoxaby förbindelsebåtsbryggakl. 10.00-10.10
m/s Stella, Vänoxa, Släten förbindelsebåtsbryggakl. 10.10-10.20
m/s Stella, Biskopsö förbindelsebåtsbryggakl. 10.25-10.35

Rösta hemma

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Den som önskar rösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kimitoöns kommun senast tisdagen den 28 maj 2024 kl. 16.00.

Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Detta ska i så fall nämnas i samband med anmälan om hemmaröstning.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 Kimito eller per telefon 040 626 3583.

Hjälp till väljaren

Problem i anslutning till röstning kan vanligen lösas på röstningsstället. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten på röstsedeln, kan du be valfunktionären hjälpa och ge råd. En väljare har dock alltid rätt att assisteras av ett biträde som han eller hon själv har utsett, till exempel en nära anhörig. Ett valbiträde ska samvetsgrant följa väljarens anvisningar och hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med röstningen. Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på.

Det är viktigt att alla problem som förekommit vid röstningen reds ut utan dröjsmål. Du kan kontakta kommunens centralvalnämnd för att reda ut problemet.

Utereklam i valet

Utereklamen i valet rekommenderas inledas en vecka innan förhandsröstningen börjar. Kimitoöns kommun sätter upp reklamställningar i Kimito, i Dalsbruk, i Lammala och i Kärra (se karta nedan).

Varje grupp som ställt upp kandidater ombeds att meddela per e-post till sekreterare Susanna Kunnari, susanna.kunnari@kimitoon.fi, på vilka orter man önskar ha reklam.

Platsen för varje grupp som ställt upp kandidater bestäms i den ordning som gruppen har på kandidatsammanställningen. På ställningen finns ordningsnummer som bör följas. Reklamställningens öppning är 800 x 1200 mm.

Varje parti sköter själv om att sätta fast reklamen, hänga upp den och att hålla den i skick. Likaså sköter partiet om att genast efter valet ta ner valreklamen. 

Utereklamplatser