Gå till innehållet

Presidentval 2024

Valdagen vid presidentvalet 2024 är söndagen den 28 januari. Om ingen av kandidaterna får majoriteten av de angivna rösterna förrättas en andra omgång söndagen den 11 februari 2024.

Kimitoöns kommun är indelad i fem röstningsområden. Röstningslokalerna för dessa röstningsområden är följande:

RöstningsområdeRöstningsställe
1. DalsbrukDalsbruks skolas mediatekEinarsvägen 1
2. Björkboda-KullaFörsamlingshemmet i KärraKapellbacksvägen 6
3. SkärgårdenKasnäs badhusKasnäsvägen 1295
4. KimitoKulturhuset Villa Lande Engelsbyvägen 8
5. VästanfjärdFöreningshuset VårdkasenFöreningshusvägen

Valförrättningen börjar valdagen kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. På valdagen får en väljare rösta enbart på det ställe som fastställts som hans eller hennes egen vallokal. Röstningsområdet framgår av det valkort som skickats till de röstberättigade. Om den röstberättigade har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi, sänds uppgifterna elektroniskt.

Röstberättigad i presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år. Enligt vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör du ta med ett intyg över din identitet.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utarbetar för var och en som införs i rösträttsregistret ett meddelande om rösträtt (meddelandekort) och sänder det till alla väljare vilkas adress är känd. Om väljaren har tagit i bruk tjänsten Suomi.fi-meddelanden, sänds rösträttsanmälan elektroniskt. För presidentvalets del upprättas för varje person som införts i rösträttsregistret två meddelandekort som sänds samtidigt senast torsdagen den 4 januari 2024. Det ena meddelandekortet är för det första presidentvalet och det andra för det eventuella andra valet.

Rösta på valdagen

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som har antecknats för dig i rösträttsregistret och som anges på den anmälan om rösträtt du fått. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20.  

Rösta på förhand

I stället för att rösta på valdagen kan du rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningen vid presidentvalet inleds onsdagen den 17 januari 2024 och avslutas tisdagen den 23 januari 2024. Förhandsröstningen vid en eventuell andra omgång ordnas 31.1–6.2.2024.

I Kimitoöns kommun kan du förhandsrösta enligt följande:

Biblioteket i Dalsbruk
Tullbacksvägen 7a, 25900 Dalsbruk            
vardagar
veckoslut
kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00
Villa Lande i Kimito
Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito 
vardagar
veckoslut
kl. 9.00–17.00
kl. 10.00–16.00
Föreningshuset Vårdkasen i Västanfjärd
Föreningshusvägen, 25830 Västanfjärd
vardagarkl. 9.00–17.00
Hitis församlingshem
Kyrkbacksvägen 27, 25940 Hitis
måndag 22.1.2024
(eventuellt 5.2.2024)
kl. 9.00–17.00
(kl. 9.00–17.00)

Förhandsröstning anordnas även torsdagen den 19 januari 2024 och eventuellt torsdagen den 2 februari 2024 enligt följande:

m/s Stella, Örö förbindelsebåtsbrygga      kl. 11.30–12.30
m/s Stella, Holma förbindelsebåtsbryggakl. 15.15–15.25
m/s Stella, Vänö förbindelsebåtsbrygga     kl. 16.00–16.10
m/s Stella, Tunnhamn förbindelsebåtsbrygga                   kl. 16.40–17.05

Samt tisdagen den 23 januari 2024 och eventuellt tisdagen den 6 februari 2024 enligt följande:

m/s Stella, Angesö förbindelsebåtsbryggakl. 8.55–9.05
m/s Stella, Bötesö förbindelsebåtsbryggakl. 9.35–9.45
m/s Stella, Djupö förbindelsebåtsbryggakl. 9.50–10.00
m/s Stella, Vänoxaby förbindelsebåtsbryggakl. 10.00–10.10
m/s Stella, Vänoxa, Släten förbindelsebåtsbryggakl. 10.10–10.20
m/s Stella, Biskopsö förbindelsebåtsbryggakl. 10.25–10.35

Rösta hemma

En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Den som önskar rösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kimitoöns kommun senast tisdagen den 16 januari 2024 kl. 16.00 och i fråga om andra omgången, om det inte gjorts i samband med första omgången, ska göras senast tisdagen den 30 januari 2024 kl. 16.00.

Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Detta ska i så fall nämnas i samband med anmälan om hemmaröstning.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i Kimitoöns kommun, Vretavägen 19, 25700 Kimito eller per telefon 040 626 3583.

Utereklam i valet

Utereklamen i valet rekommenderas inledas en vecka innan förhandsröstningen börjar. Kimitoöns kommun sätter upp reklamställningar i Kimito, i Dalsbruk, i Lammala och i Kärra (se karta nedan).

Varje grupp som ställt upp kandidater ombeds att meddela per e-post till byråsekreterare Susanna Kunnari, susanna.kunnari@kimitoon.fi, på vilka orter man önskar ha reklam.

Platsen för varje grupp som ställt upp kandidater bestäms i den ordning som gruppen har på kandidatsammanställningen. På ställningen finns ordningsnummer som bör följas. Reklamställningens öppning är 800 x 1200 mm.

Varje parti sköter själv om att sätta fast reklamen, hänga upp den och att hålla den i skick. Likaså sköter partiet om att genast efter valet ta ner valreklamen. 

Utereklamplatser