Gå till innehållet

Frågor och svar om Destias ansökan om marktäkts- och miljötillstånd hos Kimitoöns kommun

Uppdaterat 14.4.2023.

Vad handlar det om?

Destia Oy har ansökt om tillstånd för täktverksamhet samt miljötillstånd för bergssprängning och stenkrossning på en privatägd fastighet i Galtarby i Kimitoöns kommun. Ansökan har inlämnats till Kimitoöns kommuns miljötillsyn.

Destia ansöker om att använda 900 000 kubikmeter berg under en period på tio år, samt om sprängning och krossning av uppskattningsvis 90 000 kubikmeter stenmaterial per år samt transport av krossgrus.

Vad är Kimitoöns kommuns roll?

Kommunen är ingen avtalspart i ärendet, utan är den myndighet som behandlar ansökningar som berör täktverksamhet och miljötillstånd på sitt område i enlighet med gällande lagstiftning.

Miljötillsynen är den instans i kommunen som kungör ansökan, tar emot anmärkningar, begär in myndighetsutlåtanden och bereder ärendet för beslut i enlighet med marktäktslagen och miljöskyddslagen.

Utöver det har kommunens ledning fört dialog med Destia Oy och lyft fram orosmoment som till exempel gäller transport av stenmaterial. Transportfrågan har också lyfts fram under mars månad i kommunens trafiksäkerhetsgrupp, där NTM-centralen och andra myndigheter ingår. Destia Oy har redan meddelat att man utreder alternativa rutter för att tillmötesgå allmänhetens synpunkter.

Hur går ärendet vidare?

Ärendet har kungjorts av miljötillsynen i början av året och privatpersoner och sammanslutningar har kunnat lämna in anmärkningar som den ansökande parten ska bemöta. Miljötillsynen har också begärt in myndighetsutlåtanden, bland annat av kommunstyrelsen i Kimitoöns kommun.

Destia Oy har begärt och beviljats tilläggstid fram till 30.9.2023 för att bemöta anmärkningarna och utlåtandena.

Kimitoöns kommunstyrelse gav sitt utlåtande den 27 mars(gå till extern sida). I utlåtandet betonas trafiksäkerheten och en fungerande trafikinfrastruktur. Kommunstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i transportrutten via Galtarbyvägen som övergår i Hertsbölevägen söderut till Dalsbruks hamn utgående från trafiksäkerhetsarrangemang och utgående från den kulturhistoriskt värdefulla tätortsmiljön i Dalsbruks torgområde med omkrets. Kommunstyrelsen anser att trafiksäkerhetsaspekterna behöver granskas noggrant i alla alternativa rutter, och att alternativ som stöder sig på rutter där man använder vägar i högre trafikklass och vägar som möjligast mycket stöds av trafiklösningar som också beaktar fotgängare och cyklisters säkerhet ska utredas som de främsta alternativen.

Ärendet bereds vidare vid miljötillsynen och tas till behandling i kommunens bygg- och miljötillsynsnämnd.

Mer information: