Gå till innehållet

Undersökning: Naturmotion och friluftsaktiviteter är populära på Kimitoön

I Kimitoöns kommuns MAKKO-projekt (Matkailun kestävä kehittäminen osallistamalla, på svenska ungefär: Hållbar utveckling inom turismen genom delaktighet) genomfördes en undersökning som riktades till Kimitoöns invånare och besökare.

I enkäten frågades vilka typer av friluftsaktiviteter- och tjänster de besvarande använder och hoppas få mer av till Kimitoön. Undersökningen omfattade ett brett utbud av friluftsaktiviteter, som till exempel utfärder längs med markerade leder, cykling, kajakpaddling, guidade naturaktiviteter, camping, ridning, skidåkning och skridskoåkning. Motorbåtsåkning och segling uteslöts från undersökningen. Dessutom efterfrågades det i enkäten var tjänsteanvändarna hittar information om kommunens frilufts- och utomhusmotionsmöjligheter.

Totalt 64 personer besvarade undersökningen, varav 37 var fastbosatta invånare, 18 fritidsboende och resterande 9 var besökare. Undersökningen var öppen vid årsskiftet på både svenska och finska.

Naturmotion är en del av vardagen för många

Nästan en tredjedel av de tillfrågade meddelade att de använder camping- och naturmotionstjänster varje vecka och majoriteten varje månad. De som svarade att de använde camping- och motionstjänster mer sällan var främst personer som kommer att besöka Kimitoön. Aktiviteternas åretruntkaraktär betonades något då mer än 67 % av de tillfrågade meddelade att de använder tjänsterna under alla årstider.

Majoriteten av de tillfrågade ansåg att naturmotions- och utfärdstjänster var viktiga eller mycket viktiga, och 12 personer nämnde att de här tjänsterna är den enskilt viktigaste orsaken till att man bor i området. Endast fyra av de besvarande ansåg att naturmotion och campingtjänster inte alls är viktiga.

–  Naturen är en mångsidig källa till hälsa och välbefinnande, och om du även lägger till träning så ökar hälsofördelarna ännu mer. Dessutom är naturmotionsplatser, som bland annat underbara naturstigar, både en turisttillgång och något som jan locka nya invånare, påpekar Sanna-Mari Kunttu, ledare för MAKKO-projektet.

Naturstigar lockar vandrare

Nästan alla respondenterna hade gått på markerade naturstigar och planerat att gå på dem igen i framtiden. Det framkom också att det gärna skulle få göras fler stigar. Det skulle finnas efterfrågan särskilt på längre sträckor på 6-10 kilometer, och även vandringar som skulle räcka några dagar.

Badstränderna används också flitigt. I anknytning till simningen framkom det i de öppna svaren att besvarande önskade fler vinterbadplatser utan bastu.

– Utnyttjandegraden på många badstränder skulle kunna ökas genom att göra ett isolerande skydd till badbryggorna när vattnet börjar frysa, tipsar Kunttu.

Skidspåren, som placerades sig på tredje plats bland motionsaktiviteterna, var endast i användning av mindre än en tredjedel av de tillfrågade. Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade hade också använt frisbeegolfbanorna, paddlat kajak och övernattat på en officiell tältplats. Andra aktiviteter förblev helt klart i minoritet.

– Det var ändå intressant att mer än 20 personer nämnde att de planerar att åka till havet eller sjön för att paddla i framtiden. Samtidigt togs ökandet av paddlingsmöjligheter, genom kurser eller föreningsverksamhet, upp i några av de öppna svaren och nu har ju paddlingskurser förverkligats till exempel genom vuxenhögskolan, säger Kunttu.

Att åka skridskor på naturis var också mångas önskan, men ur undersökningen fram kom det inte om detta innebar plogade utfärdsskridskobanor eller utflyktsskridskoåkning utanför underhållna banor.

Tillgången till information om naturmotionsplatser förbättras hela tiden

Undersökningen visade att Kimitoöns turismwebbplats uppfattades som den viktigaste informationskällan och att den användes av både lokalbefolkningen och besökare. Vänner och sociala medier blev en nästan lika viktig informationskälla.

– Till hösten hoppas vi kunna lansera en ny kartportal på Kimitoöns kommuns webbplats, där alla Kimitoöns friluftsaktiviteter kommer att samlas. Det gör det lättare för både invånare och turister att få tillgång till informationen om aktiviteterna, säger Kunttu.

Enligt enkäten var det svårast att hitta information om uthyrning av utrustning, eftersom 34 % av de tillfrågade tyckte att det var mycket svårt eller svårt. Endast 22 % ansåg att informationen var lättillgänglig. Information om vintermotionsplatser- och rutter, samt om motions- och utomhusevenemang ansågs också vara svår att hitta. I bägge fallen upplevde cirka 25 % av respondenterna utmaningar med att hitta information.

Förhoppningen är att föreningar och företag ska meddela information om sina egna utomhusmotionstjänster senast under hösten när den nya kartportalen lanseras. Redan nu är det möjligt att få utrustningsuthyrningsplatserna till Visit Finlands Datahub, från vilken de sedan enkelt kan hittas på kommunens turistwebbplats. Däremot kan alla typer av utomhusaktiviteter och motionsevenemang utomhus också skrivas in i kommunens digitala evenemangskalender.

– Det är värt att kommunicera om tjänsterna, men att bara berätta om dem på föreningens eller företagets sociala mediekanaler eller webbsidor räcker inte om man hoppas locka användare även utanför den egna byn. Tjänsterna måste fås synliga på ett enhetligt sätt och den framtida kartportalen och här befinner sig Kimitoöns turismsidor i en nyckelposition, påminner Kunttu.

Föreningar och företag spelar en stor roll som främjare av utomhusaktiviteter

Föreningar upprätthåller bland annat badstränder, skidbackar och naturstigar. Dessutom har företag utrustningsuthyrning. Föreningar och företag hänvisades också till en separat undersökning som var relaterad till de platser de själva underhåller. Det var endast ett fåtal tillfrågade som besvarade enkäten, så inga slutsatser kan dras gällande vad det är för satsningar föreningarna vill göra i framtiden eller vilken hjälp som behövs när det kommer till att utveckla utomhusmotionsplatserna.

– Föreningarna får mer än gärna använda undersökningsresultaten i planeringen inför den kommande driftsäsongen. På det här sättet gör vi tillsammans Kimitoön till ett mer attraktivt bostadsområde och turistmål. Jag ger också gärna planeringshjälp om en förening eller ett företag har för avsikt att utveckla en utomhusaktivitet, säger Kunttu.

Undersökningen var en del av MAKKO-projektet – utveckling av turismen genom delaktighet – som finansieras av Egentliga Finlands förbund. Målet med projektet är att samla ihop olika naturmotionsplatser för att öka deras tillgänglighet, samt att skapa nya naturmotionsmöjligheter och naturturismtjänster tillsammans med olika aktörer för att öka områdets attraktionskraft.