Gå till innehållet

Kommunstyrelsens beslut den 15 april

Under sitt möte måndagen den 15 april beslutade kommunstyrelsen om bland annat följande ärenden:


Deltagande budgetering 2024

Deltagande budgetering är ett sätt att involvera invånare i beslut om hur kommunens resurser kan användas. Konkret går det till så att kommuninvånare lämnar in förslag, som alla kommuninvånare över 12 år sedan får rösta på. Syftet är att inkludera invånarna i utvecklandet av samhället och att öka det lokala engagemanget.

Kommunstyrelsen beslutade att anslaget på 30 000 euro för deltagande budgeteringen år 2024 förverkligas enligt följande:

1. Utegym till Kärra by, 10 000 €
2. Utlåningsbara hjälpmedel, 10 000 €
3. Bänkar och blomplanteringar till Kimito centrum, 10 000 €


Planläggningsöversikt 2024

Planläggningsenheten har upprättat en planläggningsöversikt för 2024. Planläggningens tyngdpunkt ligger på delområdena I och II i uppdateringen av stranddelgeneralplanen för Dragsfjärd västra skärgård och Dragsfjärd kyrkoby detaljplaneändring och detaljplan. Dessutom bereds utvecklingsbilden för kommunens markanvändning för godkännande i styrelsen. Övriga planerings- och planläggningsarbeten inom markanvändningen inklusive privata markägares detaljplaneändringar och stranddetaljplaner förs vidare inom ramen för resurserna.

Kommunstyrelsen godkände planläggningsöversikten 2024 och delger fullmäktige planläggningsöversikten.


Mötesprotokollet kan du senare läsa här:


https://kimitoon.tweb.fi/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm(gå till extern sida)