Gå till innehållet

Omställningsagenda för hållbar förändring i Kimitoön – en positiv framtidsbild för att stödja hållbarhet och deltagandemöjligheter i ungas liv

I workshopsserien “Arenan för hållbar förändring i Kimitoön” låg fokus vid att utveckla riktlinjer för invånarnas, föreningarnas, företagens och kommunens gemensamma arbete för att främja hållbarhet och delaktighet i ungas liv. Workshopparna samlade lokala föreningar, invånare och ungdomar som redan är engagerade i bygget eller som är intresserade av att bygga en ekologiskt och socialt hållbar framtid.

Målet med workshopparna var att tänka på hur Kimitoön kan möjliggöra ett gott, ekologiskt och socialt hållbart liv för både dagens och framtidens ungdomar om 20 år, och hur den framtiden kan göras verklig. I workshopparna strävade man efter att visualisera hur en konkret omställning till ett hållbart liv skulle vara möjlig på lokal nivå, stödja ungas delaktighet i omställningen och stärka samarbetet mellan olika invånare, föreningar, företag och kommunen för att åstadkomma förändring.

I fokusgruppsintervjuerna som låg som grund för workshopparna framhölls det som särskilt viktigt att även om vi pratar om ungas delaktighet, så ska ungdomar inte belastas med ansvaret att genomföra förändringen. Därför var temat, förutom ungas delaktighet, att i allmänhet bygga en hållbarare framtid tillsammans, eftersom ett hållbart liv bara är möjligt för både dagens och framtidens ungdomar genom tätt samarbete.

Workshopparna upplevdes som ett inspirerande tillfälle att frigöra sig från nuvarande utmaningar och istället fokusera på positiva framtidsbilder, möjligheter och hur lokala initiativ på allvar kan vara effektiva i säkerställandet av gemensamt välbefinnande.

En öppning för diskussion och vägledning för samarbete kring hållbarhet bland invånare, föreningar, unga och kommunen

Som ett resultat av workshopsserien skapades omställningsagendan “En hållbar framtid för Kimitoön”. Agendan beskriver hur Kimitoön skulle kunna se ut ekologiskt och socialt hållbart om 20 år, vilken roll föreningar och aktiva invånare kan ha i att bygga en sådan framtid, samt hur unga kan vara delaktiga i övergången. Omställningsagendan är inte bindande, utan en gemensamt utvecklad vision och vägledning för att forma gemensamma aktiviteter som bygger en hållbar framtid för Kimitoön. Omställningsagendan uppmuntrar alla intresserade i Kimitoön att samarbeta för att åstadkomma betydande förändringar. Genom samordnade insatser från olika aktörer kan effekterna av både gemensamma och enskilda initiativ ökas.

Omställningsagendan består av sex avsnitt: hållbar transport; gemenskap, lokal miljö och kultur; natur och klimatförändringar; säsongsmat; samt två delar om utvecklingen av hållbara livsfärdigheter. Varje avsnitt innehåller tre delar: en vision om den bästa möjliga framtiden för varje enskilt tema; “omställningsvägens” idéer för hur den önskade framtiden kan uppnås; samt de första stegen på vägen, dvs. redan utvecklade småprojekt.

Vem som helst kan läsa omställningsagendan och diskutera den, förslagsvis med sin egen förening eller i sitt grannskap. Medan man läser kan man fundera över vilka tankar den väcker gällande ungas möjligheter att påverka en hållbarare framtid för sin hembygd, eller hur föreningens verksamhet redan stöder förverkligandet av den önskade framtiden. Man kan också delta i gemensamma diskussioner genom att gå med i omställningsagendans WhatsApp-grupp. På hösten 2024 kommer agendan och de aktiviteter som utvecklats utifrån den främjas och presenteras speciellt för föreningar, t.ex. under evenemanget Höststart och vid ett separat presentationstillfälle. Närmare information om fortsatta gemensamma arbetsmöten kommer att publiceras på hösten.

Bekanta dig med omställningsagendan här:

Gå med i omställningsagendans WhatsApp-grupp här(gå till extern sida)!