Gå till innehållet

Kulturarv och kulturmiljö

Kimitoön har en lång och rik historia som syns i historiska kulturmiljöer och kulturlandskap. Viktiga kulturmiljöer är inte minst de levande bruksmiljöerna i Dalsbruk och Björkboda, herrgårdarna samt skärgården, som delvis tillhör Skärgårdshavets nationalpark och Unescos program för biosfärområden. Men även många andra värdefulla kulturmiljöer är värda att vårda och uppleva.

Ansvaret för att bevara och förmedla detta arv till kommande generationer delas av alla. Kommunen värnar om kultur- och naturmiljöer i planläggning och byggande.

Kimitoöns kulturmiljöprojekt

Ett treårigt kulturmiljöprojekt har genomförts under ledning av Egentliga Finlands landskapsmuseum i samarbete med Egentliga Finlands förbund, Sagalunds museistiftelse, Curatio och Forststyrelsen. I projektet inventerades det gamla byggbeståndet och fornminnen. Materialet sammanställdes i landskapsmuséets databas över bebyggda kulturmiljöer och fornminnen. 

Landskapshistorisk utredning

En omfattande landskapshistorisk utredning gjordes på Kimitoön 2010. Resultatet finns framlagt i kartform som landskapshistoriska kartor på kartdatabasen Lounaispaikka(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida). I första hand baserar sig materialet på storskifteskartor från mitten av 1700-talet. Av kartorna framgår bl.a. gamla byagränser, åkrar, ängar, kvarnar mm. Kartorna är ett utmärkt hjälpmedel i forskning och fortsatt planering och inventering.

Länkar

Projekt tillsammans med Pargas stad

Ta kontakt