Gå till innehållet

Allmänt om planläggning

Planläggningen styrs av kommunens tekniska avdelning och på politisk nivå i sista hand av fullmäktige. Byggloven behandlas av byggnadstillsynen samt i vissa fall av bygg- och miljötillsynsnämnden. Tekniska avdelningen och de politiska instanserna reglerar markanvändning och byggande på kommunens område.

Med planering av markanvändningen skapas förutsättningar för goda boende- och verksamhetsmiljöer som är i linje med principerna för hållbar utveckling. Planläggningen är en av de centralaste åtgärderna att planera markanvändningen. Andra verktyg för planering av markanvändningen i kommunen är bland annat markpolitiska programmet, byggnadsordningen samt kommunstrategierna som hänför sig till markanvändningen.

Planläggningen styrs av markanvändnings- och bygglagen. Kommunerna ansvarar på sina områden för utarbetandet av generalplaner och detaljplaner. Stranddetaljplaner kan också utarbetas av markägare. Ju mer krävande planeringsområde det är fråga om, desto mer detaljerad plan behövs.

Bygglov på oplanerade områden behandlas enskilt, antingen direkt i enlighet med byggnadsordningen eller genom planeringsbehovsavgörande. Tillvägagångssättet påverkas t.ex. av intilliggande bosättning, infra och miljöaspekter.

Kommunen utarbetar varje år en planläggningsöversikt över sina aktuella planer:

Solenergi på Kimitoön