Gå till innehållet

Väglag

Väglag sköter om underhållet på mindre byvägar. Kommunen beviljar underhålls- och vägbelysningsbidrag för privata vägar som har fast bosättning.

Kimitoöns kommuns vägbidrag

Allmänna bidragskriterier

  1. Alla väglag som har 3 eller flera fastbosatta hushåll har rätt till vägbidrag.
  2. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år (LEV 65 §).
  3. Väglagsbidrag skall sökas årligen inom utsatt tid.

Bidragstyper

Vägunderhållsbidrag

Vägunderhållsbidraget fördelas i proportion till väglagens underhållskostnader, dock max 50 %, eller vad som kommunens vägunderhållsbidragsmedel medger. Underhållskostnader behöver inte vara godkända av årsmötet innan ansökan lämnas in.

Bidrag för underhållskostnader under 300 € betalas inte ut.

Till ansökan bifogas årsstämmans protokoll och bokslut där underhållskostnaderna framgår. Ifall man inte har hållit årsmöte i år, lämnar man in det senaste årets protokoll och bokslut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera kommunen eller andra aktörer vägavgift.

Vägbelysningsbidrag

Väglagen samt föreningar som har hand om vägbelysning kan ansöka om bidrag för vägbelysningen. Bidrag betalas ut per belysningspunkt. Bidraget för belysningspunkter är 10 €/belysningspunkt.

Ansökningstid

Ansökningarna jämte bifogade handlingar skall lämnas in årligen till kommunen senast den 10 mars. Ansökningar inlämnade efter detta datum handläggs inte och returneras till sökande.

Hjälpmedel

Handbok (2022)(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Statsbidrag för enskilda vägar

Ett väglag kan söka bidrag för förbättring av en en-skild väg eller för underhåll och reparation av ett specialobjekt, såsom en färja eller en vinterväg.

Bidragen är behovsprövade och villkoret för att de ska beviljas är att vägen är berättigad till statsbidrag genom ett beslut fattat av NTM-centralen.

Lag om enskilda vägar

Lagen om enskilda vägar(gå till extern sida) har ändrats 1.1.2019.

Se även:
Vägföreningens information i väglagsfrågor:

Kontaktuppgifter till alla vägdisponenter hittar du här(gå till extern sida).

Ta kontakt