Gå till innehållet

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgiftstabell, timbaserad dagvård

Avgiftsprocent / Timmar per vecka, månad

  • 60 % – 21 h/vecka, högst 86 h/mån
  • 80 % – 22-35 h/vecka, högst 147 h/mån
  • 100 % – 35-50 h/vecka, högst 210 h/mån

Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik, högst 5 dagar/mån. Deltagandet kan inte vara kontinuerligt. Sporadiskt behov, kan inte fortgå flera månader i sträck: 30 €/mån. 

Hur bestäms avgiften?

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt enligt hur mycket barnet deltar i småbarnspedagogik. Avgiften är en månadsavgift som tas ut för högst 11 kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). 

Avgiften fastställs enligt ett skriftligt avtal om familjens behov av småbarnspedagogik för barnet. I avtalet fastställs de veckodagar och klockslag då barnet deltar i småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Avtalet om småbarnspedagogik ska vara i kraft minst fyra månader. 

Undantag kan göras på grund av ändrade arbets- eller studieförhållanden. Oregelbundna vårdtider för ett barn ska meddelas minst två veckor i förväg. Vårdtiderna kan vara oregelbundna på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier. Avgiften gäller tillsvidare. 

Avgiften för småbarnspedagogiken ska justeras när:

  1. Familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt (10 %), 
  2. Det är uppenbart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats, 
  3. Den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras eller
  4. Avgiften visar sig vara felaktig. 

Om familjens inkomster minskar under året (minst tio procent),  ska det så fort som möjligt meddelas till kommunen. Då rättas avgiften vid ingången av följande månad, dock inte retroaktivt. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att ge korrekta uppgifter.

Om familjens inkomster har ökat under året har kommunen rätt att rätta avgiften retroaktivt, högst ett år bakåt.

Om kommunen har räknat fel utgående från de uppgifter man har fått, rättas avgiften retroaktivt.

Om vårdnadshavarna inte har uppgett familjens alla inkomster då dagvården börjar, uppbärs maximal avgift.

Avgiften avrundas till det närmaste jämna eurobeloppet.

Ändringarna i lagen om klientavgift inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2024

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken är indexbundna enligt 16 § i lagen om klientavgifter
inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Indexjusteringarna görs vartannat år.

Klientavgiften bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån den tid som
reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad. Högsta avgiften är 311 euro (nu
295) och lägsta avgiften är 30 euro (nu 28). Avgiften för det andra barnet i dagvård är 40
procent av det yngsta barnets avgift vilket betyder att högsta avgiften för andra barnet blir 124
euro. Följande barn som deltar i småbarnspedagogik är avgiften 20 procent av det yngsta
barnets avgift.

(Inom parentes uppgifterna t.o.m 31.7.2024)

Familjens storlekMinimi-ink.gränsBruttoinkomstgräns för högsta avgiftAvgiftsprocent
24066 (3874)6973 (6631)10,7
35245 (4998)8152 (7755)10,7
45956 (5675)8863 (8432)10,7
56667 (6353)9574 (9110)10,7
67376 (7028)10283 (9785)10,7

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för
avgiften med 275 euro.

Ett exempel på hur avgiften bestäms: Familjen består av 2 vuxna och 1 barn. Antalet
familjemedlemmar är 3. Familjens bruttoinkomster är 6000 €/mån., vilket innebär att man drar av 5245 € från bruttoinkomsterna (6000 €-5245 €=755 €). Avgiften är 10,7 % av 755 €, dvs. 81
€/mån

För morgon- och eftermiddagsvård debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Vem har rätt till dagvård?

Enligt dagvårdslagen har alla barn, efter föräldraledighetens slut till läropliktens början, rätt till kommunal dagvård.

Småbarnspedagogik ges i familjedaghem och daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i närheten av skolorna.

Man ska ansöka om kommunal dagvård fyra månader före behovet av dagvårdsplats eller på våren under gemensam ansökningstid (annonseras lokalt). Akut dagvård d.v.s då plötsliga arbeten eller studier förorsakar ett snabbt behov av dagvårdsplats, ska dagvårdsansökan lämnas senast två veckor på förhand.

Ta kontakt