Gå till innehållet

Avgifter inom småbarnspedagogiken

Bildningsnämnden i Kimitoöns kommun har på sitt möte 15.3.2021 ändrat avgiftsprocenten som tas i bruk från 1.8.2021 enligt nedanstående tabell:

Avgiftstabell, timbaserad dagvård

Avgiftsprocent / Timmar per månad

  • 60 % – Högst 86 timmar per månad
  • 80 % – Högst 147 timmar per månad
  • 100 % – Över 147 timmar per månad

Tillfälligt deltagande i småbarnspedagogik, högst 5 dagar/mån. Deltagandet kan inte vara kontinuerligt. Sporadiskt behov, kan inte fortgå flera månader i sträck: 28 €/mån. 

Hur bestäms avgiften?

Klientavgiften bestäms enligt familjens storlek och inkomster samt enligt hur mycket barnet deltar i småbarnspedagogik. Avgiften är en månadsavgift som tas ut för högst 11 kalendermånader under ett verksamhetsår (1.8–31.7). 

Avgiften fastställs enligt ett skriftligt avtal om familjens behov av småbarnspedagogik för barnet. I avtalet fastställs de veckodagar och klockslag då barnet deltar i småbarnspedagogik. Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas. Avtalet om småbarnspedagogik ska vara i kraft minst fyra månader. 

Undantag kan göras på grund av ändrade arbets- eller studieförhållanden. Oregelbundna vårdtider för ett barn ska meddelas minst två veckor i förväg. Vårdtiderna kan vara oregelbundna på grund av vårdnadshavarnas arbete eller studier. Avgiften gäller tillsvidare. 

Avgiften för småbarnspedagogiken ska justeras när:

  1. Familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt (10 %), 
  2. Det är uppenbart att de förhållanden för familjen som ska beaktas när avgiften bestäms har förändrats, 
  3. Den tid ett barn deltar i småbarnspedagogiken ändras eller
  4. Avgiften visar sig vara felaktig. 

Om familjens inkomster minskar under året (minst tio procent),  ska det så fort som möjligt meddelas till kommunen. Då rättas avgiften vid ingången av följande månad, dock inte retroaktivt. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att ge korrekta uppgifter.

Om familjens inkomster har ökat under året har kommunen rätt att rätta avgiften retroaktivt, högst ett år bakåt.

Om kommunen har räknat fel utgående från de uppgifter man har fått, rättas avgiften retroaktivt.

Om vårdnadshavarna inte har uppgett familjens alla inkomster då dagvården börjar, uppbärs maximal avgift.

Avgiften avrundas till det närmaste jämna eurobeloppet.

Ändringarna i lagen om klientavgift inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2023

Kimitoöns bildningsnämnd har 31.1.2023 beslutat att tillämpa ändringarna i lagen om klientavgift inom småbarnspedagogiken som träder i kraft 1.3.2023

Klientavgiften bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad. Högsta avgiften är 295 € och lägsta avgiften 28 €.

Avgiften för det andra barnet i dagvård är 40 procent av första barnets avgift.

Familjens storlekMinimi-ink.gränsBruttoinkomstgräns för högsta avgiftAvgiftsprocent
23874663110,7
34998775510,7
45675843210,7
56353911010,7
67028978510,7

Om familjen består av fler än sex personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 262 €.  Den maximala avgiften för det första barnet är 295 €. Familjens andra barn i småbarnspedagogiken har en sänkning på 40 procent, vilket betyder att högsta avgiften för andra barnet blir 118 €. För tredje och följande barn som deltar i småbarnspedagogik är avgiften 20 procent av det första barnets avgift.

För morgon- och eftermiddagsvård debiteras en fast månadsavgift som baserar sig på antalet avtalade dagar per månad. För mera än 10 dagar debiteras 80 € och för högst 10 dagar debiteras 40 €.

Vem har rätt till dagvård?

Enligt dagvårdslagen har alla barn, efter föräldraledighetens slut till läropliktens början, rätt till kommunal dagvård.

Småbarnspedagogik ges i familjedaghem och daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för skolbarn ordnas i närheten av skolorna.

Man ska ansöka om kommunal dagvård fyra månader före behovet av dagvårdsplats eller på våren under gemensam ansökningstid (annonseras lokalt). Akut dagvård d.v.s då plötsliga arbeten eller studier förorsakar ett snabbt behov av dagvårdsplats, ska dagvårdsansökan lämnas till kansliet för småbarnspedagogik senast två veckor på förhand.

Inkomstegistret

Kimitoöns kommun använder det nationella inkomstregistret för att kontrollera sina kunders inkomst- uppgifter. Inkomstregistret är en elektronisk databas. Det innehåller finländarnas löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå.

Informationsproducenterna meddelar uppgifter om förvärvsinkomster till inkomstregistret i realtid. Som myndighet får kommunen sådana uppgifter från inkomstregistret som kommunen enligt lag har rätt till och som vi behöver i vårt arbete.

Då beslut om t.ex. en klientuppgift eller dagvårdsavgift ska fattas, behöver vi tillförlitliga uppgifter. Vi kan få en del av uppgifterna direkt från inkomstregistret men vi ber, trots det, fortfarande om inkomst uppgifter i pappersform för att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för behandling av ansökan.

Än så länge får vi inte alla uppgifter från inkomstregistret som behövs för att behandla ansökningarna. Därför är det viktigt att den sökande förmedlar alla de utredningar vi ber om. Inkomstregistret handhar t.ex. inte kapitalinkomster.

Ta kontakt