Gå till innehållet

Övriga bidrag

Behöver ni mera pengar till föreningens verksamhet, eller planerar ni ett spännande projekt? Här hittar du mera info om stiftelser och fonder som beviljar verksamhets- och projektbidrag.

Svenska kulturfonden: ansökningstid april och november

Verksamhetsbidrag kan beviljas för kontinuerlig verksamhet inom kultur, utbildning eller föreningsliv och medborgaraktiviteter. Vi prioriterar verksamhet för barn och unga, och vi stöder också organisationer som förvaltar och utvecklar traditioner och engagerar många. Vi ser också gärna att de organisationer vi stöder samarbetar med andra aktörer och aktivt arbetar med att utvärdera och utveckla sin verksamhet. Verksamhetsbidrag kan enbart beviljas åt organisationer med FO-nummer.

Läs mera: https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Konstsamfundet: ansökningstid februari och september

Konstsamfundet stöder bland annat medborgaraktivitet, vilket betyder

  • verksamhetsbidrag
  • samarbetsprojekt
  • barn- och ungdomsverksamhet
  • ansökan ska skrivas på svenska
  • ansökningarna kan vara ett- eller fleråriga
  • i ansökan uppskattar vi nytänkande, utveckling, samarbeten, genomförbarhet och relevans
  • övrig finansiering / egen andel krävs

Ansökningar från Kimitoön eller Åboland prioriteras. Ansökningarna skrivs på svenska.

Läs mera: https://konstsamfundet.fi/stipendier/ansokningstider-och-kriterier/https://konstsamfundet.fi/stipendier/ansokningstider-och-kriterier/(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Petter och Margit Forsströms stiftelse: ansökningstid augusti och september

Petter och Margit Forsströms stiftelse utdelar understöd till olika samfund bl.a. för att understöda Martha-verksamheten samt understöda sång-, och musikintresset och musikinstruktionsverksamhet genom bl.a. Västra Finlands Musikförbund r.f.. Ett kriterium för ansökningarna är att verksamheten främst skall vara belägen i Lojo, Kimitoöns kommun eller Finby. I ansökan bör framgå ett klart formulerat ändamål för vilket understödet sökes.

Läs mera: https://www.foundationweb.net/forsstrom/understod.html(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: ansökningstid september

Genom våra bidrag vill vi stödja en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga. Vi stödjer projekt och verksamhet som på olika sätt bidrar till barns och ungas välmående. Genom våra bidrag stödjer vi professionalitet och kompetenshöjande åtgärder för dem som jobbar med barn och unga.

Organisationer och föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för den del av sin verksamhet som sammanfaller med BMR:s målsättning att stödja barns och ungas välmående.

Ettåriga eller fleråriga projektbidrag för bland annat barns och ungas psykosociala välmående eller pedagogiska utveckling samt fritidssysselsättning inom konst, kultur, motion och idrott.

Läs mera: https://bmr.fi/ansokan-for-verksamhet-och-projekt-2024/(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Gör en bra ansökan!

Det lönar sig att reservera ordentligt med tid för att göra en bra ansökan. En flummig ansökan eller en “önskeansökan” där man kastar fram en stor summa för att man skall få någonting fungerar inte. En ordentligt genomtänkt ansökan med en realistisk budget har stora chanser att få det man anser sig behöva i bidrag. Det lönar sig alltså att i god tid fundera över alla kostnader som uppstår och vad olika tjänster/utrustningar i verkligheten kostar. Observera att bidragen sällan stöder till 100%. Fundera också noggrant igenom om det är verksamhetsbidrag eller projektbidrag ni ska söka.

Vad är ordinarie verksamhet?

Ordinarie verksamhet är vad föreningen i första hand finns till för att sköta.

För en hembygdsförening kan ordinarie verksamhet till exempel vara att upprätthålla en hembygdsgård, ordna programkvällar för medlemmarna och sköta om de egna samlingarna.

För en organisation som arbetar med fritidsverksamhet för barn kan den ordinarie verksamheten bestå av att planera och ordna kurser och klubbar, sköta administrationen av personal och upprätthålla kontakter till skolor och föräldraföreningar.

Till skillnad från projekt finns inget slutdatum för den ordinarie verksamheten; den pågår så länge föreningen är aktiv. Det betyder inte att verksamheten ska se likadan ut varje år – en aktiv förening utvecklar sin verksamhet enligt de behov som uppstår bland medlemmarna.

I ansökan om bidrag för ordinarie verksamhet berättar du vad din förening gör, vad ni har för planer för det kommande året och hur ni utvecklar er verksamhet. Uppge också hur er verksamhet finansieras.

Vad är ett projekt?

Ett projekt (även specialprojekt, tidsbundna projekt) är alltid tidsbegränsat och innebär att man gör något utöver den ordinarie verksamheten. När projektet är slut fortsätter inte aktiviteterna och eventuella projektanställda är inte längre anställda.

Inom en organisation, speciellt större organisationer, arbetar man ofta samtidigt med både ordinarie verksamhet och olika specialprojekt.

Avsikten med ett projekt är att åtgärda något eller skapa något nytt. Inom ett projekt kan man till exempel skapa en ny tjänst eller utveckla och införa ett nytt arbetssätt inom organisationen. Ett projekt kan också vara konkret, som arbetet med att planera och producera en teaterföreställning, en konsert eller en seminarieresa.

Det ska alltid finnas ett tydligt formulerat mål för vad man vill uppnå med projektet: till exempel ett effektivare sätt att arbeta, att ordna en konsert och därmed sprida intresset för en viss typ av musik eller att arrangera en resa och bidra till att deltagarna lär sig mera om ämnet.

Projekt har också en egen budget och drivs kanske av en särskild arbetsgrupp och det finns en tidtabell för start och slut på arbetet. Exempel på sådana projekt är:

  • Stora renoverings- och utvecklingsprojekt. Läs gärna mer om våra bidrag för föreningshusrenovering om ni har ett föreningshus: konditionsbedömning och renoveringsåtgärder. Om ni ansöker om Leader-finansiering för ert projekt kan ni också ansöka om självfinansieringsandel för EU-bidrag.
  • Evenemang och produktioner som klart avviker från det som föreningen regelbundet ordnar. Den årliga julkonserten, revyn eller sommarmarknaden är däremot ordinarie verksamhet och du behöver inte göra en separat ansökan för dem.
  • Större digitaliseringsprojekt där till exempel föreningens arkiv scannas och publiceras digitalt.

En del projekt utvecklas med tiden till en del av organisationens ordinarie verksamhet. Då finansieras arbetet inte längre med projektbidrag.

Både offentliga och privata finansiärer beviljar bidrag för projekt. För större samarbetsprojekt kan organisationer också ansöka om EU-finansiering.

Bidrag för renovering av föreningshus

Suomen kotiseutuliitto (ansökningstid september)
Beslut i mars.

Svenska kulturfonden
Renoveringsåtgärder (ansökningstid april och september) max 15 000 € för åtgärder/projekt
Konditionsbedömning och planering (ansökningstid april och september) max 5 000 €
Beslut senast en månad efter att ansökningstiden utgått.
Redovisning inom ett år efter att bidraget utbetalats.
Kan ex. fungera som delfinansiering till Leaderstöd.

Museiverket (ansökningstid 16.10-30.11.2023)

Business Finland
Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och besiktningsprojekt vid företag och sammanslutningar som främjar produktionen och användningen av förnybar energi, energibesparing, effektiveringen av produktionen eller användningen av energi eller som på annat sätt gör energisystemet kolsnålare på lång sikt.

Energistödet är en finansiering som utbetalas till er organisation på basis av de faktiska kostnader som ni rapporterat. Investeringskostnaderna för projektet ska vara minst 10 000 euro (energieffektivitet) eller 30 000 euro (förnybar energi) och det finns ingen övre gräns för projektets storlek. Finansieringen är ett stöd. Stödet beviljas inte för projekt som har inletts före stödbeslutet.

ARA
Understöd till kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- och naturgasuppvärmning.

På sidan fyrk.fi finns en mängd olika bidrag.

Länkar