Gå till innehållet

Beredskap

Beredskap innebär att man på förhand förbereder sig inför olika typer av olyckor och krissituationer. Målet är att verksamheten i samhället och människornas vardag ska kunna fortgå så fritt från störningar som möjligt.

Räddningsväsendet har samlat instruktioner för olika störningar och nödsituationer. Instruktionerna berättar hur du ska handla vid till exempel en faro- eller nödsituation.

Elavbrott

Om ljuset slocknar eller teven tystnar kan lampan eller teven ha gått sönder eller så kan det vara fråga om ett strömavbrott eller ett fel i hemmets eget elnät. Testa först om lamporna lyser i andra rum och om andra hushållsapparater fungerar. Kontrollera att alla säkringar är hela och alla strömbrytare i rätt läge i säkringsskåpet. Byt vid behov ut en säkring som brunnit eller för upp strömbrytaren på en säkring som slagit ifrån. Om hela bostaden är utan ström kan huvudsäkringen ha brunnit eller slagit ifrån. Vanligen hör alla lägenheter och grannhus till samma elnät. Titta efter om grannens lampor lyser och gatubelysningen fungerar.

Undantagsförhållanden

Som undantagsförhållanden räknas utöver väpnat angrepp även andra händelser som allvarligt hotar Finland, till exempel synnerligen allvarliga naturkatastrofer, pandemier och storolyckor. Definitionen motsvarar de bestämmelser om allmänt nödläge som finns i internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna.

Befolkningsskydd

Befolkningsskyddet har som mål att skydda befolkningen från skador som orsakas av krig eller förhållanden som kan jämföras med krig. Befolkningsskyddets syfte är också att begränsa skadorna och mildra verkningarna av förhållandena.