Gå till innehållet

Utredningen om den grundläggande utbildningen har påbörjats

Vertikal Ab har i samarbete med bildningsnämnden påbörjat utredningen om Kimitoöns grundläggande utbildning. Orsakerna till att utredningen genomförs är den betydande minskningen av antalet födda både på Kimitoön och nationellt, samt svårigheterna med att rekrytera behöriga läraren. På basis av utredningen skapas en plan för utveckling av den grundläggande utbildningen, med målet att säkerställa en högkvalitativ grundläggande utbildning också i framtiden.

För utredningen har man utsett en styr- och uppföljningsgrupp. Styrgruppen består av kommundirektören, bildningschefen och ledaren för grundläggande utbildningen. Uppföljningsgruppen består av kommundirektören, bildningschefen, bildningsnämndens ordförande och vice ordförande, finska och svenska skolsektionernas ordförande samt en representant från varje fullmäktigegrupp. Uppföljningsgruppens uppgift är att säkerställa informationsflödet och informationens korrekthet samt möjliggöra diskussion och formulering av eventuella frågor redan under utredningens förberedelseskede.

När utredningen är klar, kommer den att presenteras för både skolpersonalen och förtroendevalda. Invånarna har möjlighet att svara på en webbenkät samt delta i informations- och diskussionstillställningar som ordnas i Kimito, Dalsbruk, Västanfjärd och Hitis-Rosala. Även barn och ungas åsikter kommer att kartläggas under våren.

Denna vecka (vecka 5) höll uppföljningsgruppen sitt första möte, där gruppen fick bekanta sig med utredaren och de metoder som används. I jämförelse med andra kommuner av samma storlek eller typ, framkom det redan i detta skede att Kimitoön har större fastighetskostnader, stor andel skjutsberättigade elever, samt en satsning på gruppstorlekar, vilket syns som mindre behov av särskilt och intensifierat stöd.

Denna vecka intervjuade utredaren också rektorer för att få deras synpunkter på eventuella nuvarande och framtida utmaningar samt skolornas särdrag och behov.

Vi kommer att regelbundet berätta om hur utredningen framskrider på kommunens webbplats.  

Läs mer: