Gå till innehållet

Utredningen om den grundläggande utbildningen

Under våren 2024 görs en utredning som baserar sig på olika alternativ för ordnande av den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun. I utredningen går man igenom de sociala och ekonomiska konsekvenserna av varje alternativ ur såväl elevernas, lärarnas, byggnadernas som stödtjänsternas synvinkel.

På basis av utredningen utarbetas en utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen. I planen beskrivs de åtgärder som behövs för att trygga en grundläggande utbildning av hög kvalitet även i framtiden.

Aktuellt om utredningen

Fler nyheter

Tidtabell

13.11.2023Fullmäktige beslutar i samband med budgetbehandlingen att genomföra en utredning om den grundläggande utbildningen
12.12.2023Bildningsnämnden väljer en uppföljningsgrupp till utredningen
December 2023-
januari 2024
Lärarpersonalens hörande om utredningens principer och målsättningar
16.1.2024Bildningsnämnden: utredningens principer och målsättningar samt delaktighets- och kommunikationsplanen
18.1.2024Webbsidan för grundläggande utbildningens utvecklingsplan öppnar
Januari-februari 2024 Förberedning av utredningen
30.1.2024Uppföljningsgruppens första möte
27.2.2024Uppföljningsgruppens andra möte
12.3.2024Presentationen av utredningen för personalen
12.3.2024Presentationen av utredningen för fullmäktige, bildningsnämnden, finska och svenska skolsektioner samt ungdomsfullmäktige
13.3.2024Presskonferens
14.3-2.4.2024Hörande av personalen
18.3.2024Informations- och diskussionstillställning i Dalsbruks skola kl. 18-19.30
21.3.2024Informations- och diskussionstillställning i Vårdkasen, Västanfjärd kl. 18-19.30
26.3.2024Informations- och diskussionstillställning i Villa Lande, Kimito kl. 18-19.30
27.3.2024Informations- och diskussionstillställning i Hitis-Rosala skola kl. 18-19.30
mars-april
2024
Bedömning av förhandseffekter, utfrågning av barn och unga
5.4.2024Rektorerna diskuterar utredningens resultat i rektorsmöte
12.4.2024Sista dagen för skolor och andra aktörer att skicka in utlåtanden till
bildningschefen
15.4.2024Presentation av informations- och diskussionstillställningarnas sammanställning och bedömning av förhandseffekter till fullmäktige, bildningsnämnden, finska och svenska skolsektioner samt ungdomsfullmäktige
maj 2024Finska och svenska skolsektioner och ungdomsfullmäktige ger sina utlåtanden om utredningen
14.5.2024Bildningsnämnden gör ett förslag om utvecklingsplanen för grundläggande
utbildningen till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige
27.5.2024Kommunstyrelsen gör ett förslag om utvecklingsplanen för grundläggande
utbildningen till fullmäktige
10.6.2024Fullmäktige gör beslut om utvecklingsplanen för grundläggande utbildningen

Utredningens styrgrupp

Till styrgruppen för utredningen om grundläggande utbildningen hör kommundirektör Erika Strandberg, bildningschef Marjaana Hoikkala samt ledare för grundläggande utbildningen Kim Bredenberg.

Utredningens uppföljningsgrupp


Till uppföljningsgruppen för utredningen hör:

Jonna Lappalainen, bildningsnämndens ordförande, ordförande för finska skolsektionen
Marianne Jokinen, bildningsnämndens vice ordförande
Fredrik Lauren, svenska skolsektionens ordförande
Erika Strandberg, kommundirektör
Marjaana Hoikkala, bildningschef

Kalevi Kallonen, Centern
Satu Söderström, Sannfinländarna
Janne Salonen
Ghita Edmark, SFP
Ann-Marie Kulla, SDP
Pilvi Rehn, Vänstern
Kim Viljanen, Fri Samverkan
Satu Zwerver, De gröna

Utredningens principer och målsättningar


Principer och målsättningar för utredningen av den
grundläggande utbildningen

På våren 2024 görs en utredning som baserar sig på olika alternativ för ordnande av den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun. I utredningen går man igenom de sociala och ekonomiska konsekvenserna av varje alternativ ur såväl elevernas, lärarnas, byggnadernas och stödtjänsternas synvinkel.

Utifrån utredningen utarbetas en utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen. I planen beskrivs de åtgärder som behövs för att trygga en grundläggande utbildning av hög kvalitet även i framtiden.”
(Budget 2024)

Gemenskap

“Vår tvåspråkighet är ett trumfkort och vi vill att en levande, positiv tvåspråkighet finns med ändå från småbarnspedagogiken, genom skolåren ända till vuxenutbildningen.”
(Strategin 2022–2025)

 • Säkerställa barnens rättigheter till likvärdig grundläggande utbildning
 • Stödja barnens lärande, hälsosamma tillväxt, välbefinnande, lek och fritid
 • Möjliggöra samarbete över språkgränser i både grundläggande utbildningen
  och Finlandsmodellen för hobbyverksamhet
 • Barn och unga, samt deras vårdnadshavare och undervisningspersonal engageras
  i utformningen av grundläggande utbildningens utvecklingsplan


Ett smart grepp

“Kimitoöns utbildning präglas av hög kvalitet och en hållbar och framåtblickande utveckling. Årskullarna i hela Finland kommer att fortsätta minska. Samma gäller även i Kimitoön, vilket kräver långsiktighet för att klara utmaningen. Våra små gruppstorlekar och vårt barn- och elevcentrerade synsätt är vår styrka. Lärmiljöerna är trivsamma, flexibla, stimulerande och trygga. Vi jobbar målmedvetet och långsiktigt för att klara framtidens utmaningar genom att förutse, förändra och agera. I framtidens utbildning kommer samarbete och nätverk att vara nyckeln till en högklassig undervisning nära eleven.” (Strategin 2022–2025)

 • Utredningen granskar barnens och ungas inlärningsväg från förskoleundervisningen till
  avslutningen av grundskolan samt de ingående övergångsfaserna
 • Utredningen tar också hänsyn till organisering av morgon- och eftermiddagsverksamhet
 • Utredningen bygger på aktuell information om åldersgruppernas utveckling
 • I utredningen beaktas barnens och ungas behov av stöd, utrymmen och nödvändiga resurser
 • Utredningen beaktar elever som fullgör den 11-åriga läroplikten, elever med särskilt eller intensifierat stöd, elever som talar finska eller svenska som andra språk samt elever inom förberedande undervisningen
 • I utredningen beaktas läget och skicket på befintliga byggnader samt eventuellt behov av ny- eller ombygge
 •  Utredningen granskar funktionaliteten hos nuvarande elevantagningsområden med hänsyn till skoltransporter
 • När elevantalet minskar är man beredd att samordna verksamheter i samma fastigheter och avstå från onödiga fastigheter
 • Utöver de sociala och ekonomiska påverkningarna beaktas även de pedagogiska effekterna i undersökningen


En aktiv partner

“Genom fungerande kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och en infrastruktur och hög digital överföringshastighet i hela kommunen kan människor bo och arbeta var de vill. En stark servicesektor genererar även en god, hållbar självförsörjningsgrad på arbetsplatser i kommunen.”
(Strategin 2022–2025)

 • Bevara Kimitoön som en attraktiv bostadsort och arbetsgivare
 • Säkerställa att det finns tillräckligt med lektioner till behöriga lärare för att möjliggöra
  kvalitetsundervisning
 • Säkerställa en kvalitativ undervisning genom att i samarbete skapa ämneslärartjänster som
  attraherar behöriga lärare
 • Genom smidig skoltransport möjliggörs barns och ungas resor mellan hem och skola, samt
  deras rätt till fritid

Delaktighets- och kommunikationsplan


Öppen och aktuell kommunikation

Nyheter om utredningens framsteg kommuniceras regelbundet och i rätt tid. Kommunens webbplats har en egen sida för utredningen och utvecklingsplanen. När utredningen är klar, är både utredningen och annan relevant bakgrundsinformation tillgänglig på kommunens webbplats.  Webbplatsen kommer också att innehålla utlåtanden om utredningen samt en sammanfattning av förfrågningarna och webbenkäter.  

Intressenter involveras i processen

För utredningen har utsetts både en styr- och en uppföljningsgrupp. Styrgruppen består av kommundirektören, bildningschefen och ledaren för grundläggande utbildningen. Styrgruppens uppgift är att säkerställa att utredningen följer de principer och målsättningar som ställts för den. Uppföljningsgruppen består av kommundirektören, bildningschefen, ordförande och vice ordförande för bildningsnämnden, ordföranden för finska och svenska skolsektioner, samt en representant från varje fullmäktigegrupp. Uppföljningsgruppens uppgift är att säkerställa informationsflödet och informationens korrekthet samt möjliggöra diskussion och formulering av eventuella frågor redan under utredningens förberedelsefas.   

Medlemmarna i fullmäktige, bildningsnämnden, finska och svenska skolsektionerna samt ungdomsfullmäktige informeras om utredningens resultat, sammanställningen av informations- och diskussionstillfällena och webbenkäten samt sammanställningen av material från hörande av barn och unga. De finska och svenska skolsektionerna och ungdomsfullmäktige utarbetar sina egna utlåtanden på basis av utredningen och dess alternativ, som sedan överlämnas till bildningsnämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige för kännedom. Eventuella andra utlåtanden ska levereras till bildningschefen senast 12.4.2024. 

Lärarpersonalen hörs redan innan utredningens principer och målsättningar fastställs. Efter att utredningen är klar presenteras den först för skolornas personal. Efter presentationen deltar personalen i utformningen av skolvisa utlåtanden. Skolpersonalen kan också delta i öppna informations- och diskussionstillställningar samt svara på webbenkäten. Rektorerna, ledaren för grundläggande utbildningen samt bildningschefen diskuterar utredningens innehåll och utvecklingsplanen för grundläggande utbildningen på rektorsmöten.  

Ungdomsfullmäktige deltar i utformningen av utvecklingsplanen på samma sätt som skolsektionerna. Förutom ungdomsfullmäktige, ska barn och unga höras så brett som möjligt som en del av bedömningen av förhandseffekter.  

Vårdnadshavare och andra kommuninvånare och aktörer, såsom föräldraföreningar och byaföreningar, kan delta i informations- och diskussionstillställningar som ordnas i Kimito, Rosala, Dalsbruk och Västanfjärd. Under tillställningarna finns möjlighet att kommentera innehållet i utredningen och ställa frågor relaterade till den. Frågor och kommentarer dokumenteras som stöd för beslutsfattandet. Utöver informations- och diskussionstillställningarna, eller istället för dem, kan vårdnadshavare och andra kommuninvånare också svara på webbenkäten.  

Mer information: