Gå till innehållet

Utredningen av den grundläggande utbildningen i Kimitoön presenterar alternativa lösningar för framtiden

Resultaten från Kimitoöns kommuns nya utredning av den grundläggande utbildningen presenterades för skolpersonal och beslutsfattare tisdagen den 12 mars. Enligt befolkningsprognoser kommer antalet elever i Kimitoön att minska med nästan en tredjedel fram till år 2030. Utredningen av den grundläggande utbildningen beskriver vilka effekter det sjunkande elevantalet har på skolorna under de kommande åren. Med hjälp av den färska rapporten tar man fram en utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen för åren 2026−2031, med målet att trygga en högkvalitativ utbildning även i framtiden.

Rapporten, som utarbetats av Vertikal Oy, presenterar tre alternativ för ordnandet av den grundläggande utbildningen i framtiden. Det första alternativet beskriver en situation där skolnätverket förblir oförändrat. I de två andra alternativen skulle Kimitoöns kommun i framtiden ha endast en svenskspråkig åk 7–9-skola.

Ifall åk 7–9-skolorna skulle slås samman, skulle Taalintehtaan koulu enligt utredningen kunna flytta in i de utrymmen som blivit lediga efter Dalsbruks skola. På liknande vis skulle man i Kimito kunna inhysa både den finskspråkiga åk 1–6-skolan och den svenskspråkiga åk 1–6-skolan i Amosparkens skolutrymmen. Även eleverna från Västanfjärds skola kunde rymmas in i Amosparkens skolas undervisningsgrupper i framtiden.  Hur den grundläggande utbildningen ordnas för skärgårdsborna i framtiden återstår att lösa.

Under de kommande åren kommer minskningen av elevantalet att vara så betydande att finskspråkiga åk 1–6 enligt det tredje alternativet endast skulle finnas i Kimito, medan finskspråkiga elever i åk 7–9 skulle gå i skola i grannkommuner. Svenskspråkiga åk 1–6 skulle finnas i Dalsbruk och Kimito.


Diskussionsmöten och webbenkät för kommuninvånare

För kommuninvånare ordnas i mars fyra informations- och diskussionsmöten på olika håll i kommunen. Därtill har invånare möjlighet att dela sina synpunkter via en webbenkät.

Kimitoöns kommuns bildningschef Marjaana Hoikkala talar för öppenhet:

– Det är viktigt att man diskuterar så öppet och brett som möjligt om ordnandet av den grundläggande utbildningen i framtiden. På basis av utredningen och diskussionen tar man fram en utvecklingsplan för den grundläggande utbildningen, vilken hjälper oss att trygga en högkvalitativ och jämlik grundläggande utbildning för alla barn och unga i vår kommun.

Utvecklingsplanen för den grundläggande utbildningen är meningen att godkännas av fullmäktige i juni 2024.


Bekanta dig med utredningens rapport:

https://www.kimitoon.fi/wp-content/uploads/2024/03/Kemionsaari-perusopetusselvitys-13.3.2024.pdf

Webbsidan för utredningen av den grundläggande utbildningen:
https://www.kimitoon.fi/fostran-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/utredning-om-grundlaggande-utbildningen/

Mer information:
Bildningschef Marjaana Hoikkala
marjaana.hoikkala@kimitoon.fi
Tfn 040 486 9695