Gå till innehållet

Ansökan om planändring

Vi rekommenderar att du kontaktar kommunens planläggningsenhet när det uppstår behov att planera markanvändningen, om det på området inte finns någon plan som styr byggandet eller om den planerade nya markanvändningen inte är i enlighet med gällande plan. Planläggningskostnaderna betalas av den som ansöker om planändring.

När behövs planändring?

Kommunen utarbetar i regel generalplaner, delgeneralplaner och ändringar av dem samt detaljplaner.

Planläggningsprocessen består av kungörelse om anhängiggörande av planen, utarbetande av ett program för deltagande och bedömning, planens beredningsskede (utkast), nödvändiga bakgrundsutredningar samt planförslag. När en plan utarbetas ordnas även växelverkan vilket innebär bland annat att planen läggs fram till påseende, grannarna hörs i förslagsskedet och myndighetsutlåtanden begärs. Tidtabellen beror på planens omfattning, vilka utredningar som behövs och planens verkningar samt responsen som kommit in om planen.

Programmet för deltagande och bedömning och planutkastet kan i detaljplaner samt detaljplane- och generalplaneändringar anhängiggöras och läggas fram samtidigt.

Planändring på område med stranddelgeneralplan

En planändring anhängiggörs genom att du fyller i blanketten för planändring och lämnar in den till planläggningsenheten.

Om planläggningsenheten före planprojektet anhängiggörs bedömer att det är fråga om en mindre ändring av en delgeneralplan lägger kommunen inte fram ett planutkast. Ändringens omfattning bedöms från fall till fall, men det kan t.ex. vara fråga om enbart uppdatering och precisering av planbestämmelserna.

Kommunens avgift för planändringen framgår ur kommunens serviceprislista för planläggningstjänster.

Planändring på område med stranddetaljplan

Stranddetaljplanerna är markägarplaner. Markägaren kan välja en kompetent konsult för uppdraget. Planändringen anhängiggörs genom att blanketten för planändring lämnas in till planläggningsenheten.

En privat markägares stranddetaljplan innefattar kungörelse om planens anhängiggörande och program för deltagande och bedömning. Kommunen lägger fram stranddetaljplaneförslaget offentligt och begär myndighetsutlåtanden samt informerar planområdets grannar som kan lämna in anmärkningar om planförslaget.

Kommunen fakturerar en avgift för planändringen enligt sin serviceprislista för planläggningstjänster.

Blanketter & material