Gå till innehållet

Tillståndsärenden och lov

Kimitoöns kommun använder digital lovhantering. Lov- och tillståndsansökningar hanterar du smidigt via tjänsten Lupapiste.

Anvisningar inför byggprojektet

Byggande, ombyggnad, utvidgning, utförande av stora renoveringar och betydande ändring av användningsändamålet kräver i allmänhet lov av byggnadstillsynen.

Utred vilka förordningar det är som styr ditt byggprojekt före planeringsskedet. Byggandet styrs av markanvändnings- och byggnadslagen, Finlands byggbestämmelsesamling, planer, kommunens byggnadsordning och annan lagstiftning.

De flesta loven beviljas av en byggnadsinspektör. Behandlingstiden är cirka fyra veckor, beräknat från det att ansökan är fullständig, på våren är behandlingstiden dock längre. För att ansökan ska hinna behandlas före sommarperioden ska kompletta ansökningar lämnas in till byggnadstillsynen senast under april månad.

Se gällande planer för olika områden i Kimitoöns karttjänst:

Byggande på planerat område

På planerat område (detaljplan, stranddetaljplan och generalplan) kan det finnas bestämmelser om t.ex. byggnadsområdet, byggnadsrättens storlek, taklutning, fasadfärg, hushöjd, takåshöjd och fasadmaterial. I planen kan det också ha fastställts skyddsbeteckningar för byggnader och områden.

Kimitoöns kommun: Planläggning(gå till extern sida)

Byggande på strandområde

På strandområden finns vanligtvis strandetaljplan eller stranddelgeneralplan(gå till extern sida). På dessa områden kan man bygga på samma sätt som på planerat område. Byggandet på ny byggnadsplats på oplanerat strandområde förutsätter beslut om undantag av tekniska nämnden. Efter det ansöker man om bygglov. Planläggningsenheten(gå till extern sida) ger tilläggsinformation gällande undantag.

Byggande på oplanerat område

Om den nya byggplatsen ligger utanför planerat område, ska det först utredas om området är ett planeringsbehovsområde. Områden i behov av planering definieras i byggnadsordningen. För byggande på område i behov av planering måste man först ansöka om avgörande som gäller planeringsbehov av tekniska nämnden. Efter det ansöker man om bygglov. Planläggningsenheten(gå till extern sida) ger tilläggsinformation om avgörande som gäller planeringsbehov.

Kontakt med byggnadstillsynsmyndigheterna

All myndighetskontakt i samband med byggande i Kimitoöns kommun går att sköta på nätet i Lupapiste(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida). Tjänsten är till för:

  • rådgivning
  • respons för preliminära planer
  • anmälningar
  • inlämning av ansökan om bygglovs- och åtgärdstillstånd.

Lupapiste samlar alla parter i ett byggprojekt till ett ställe. Ansökningarna är lätta att komplettera och ärendena avancerar snabbt. Även utredningar och annat som inlämnas efter att lovet beviljats inlämnas via Lupapiste. Mer information om Lupapiste(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida).

Ansökan om lov

Det rekommenderas att en behörig person inom byggbranschen sköter ansökan om bygglov. Den som påbörjar ett byggprojekt kan lätt via Lupapiste(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) följa med hur ärendet avancerar och uppgifter kan kompletteras oberoende av tid eller plats. 

De flesta loven beviljas av en byggnadsinspektör. Behandlingstiden är cirka 4 veckor, beräknat från det att ansökan är fullständig, på våren är behandlingstiden dock längre.

Kompletta ansökningar ska lämnas in till byggnadstillsynen senast i april för att ansökan ska hinna behandlas före sommarperioden.

Kommunen bifogar till ansökan lagfartsbevis, utdrag ur fastighetsregistret, karta ur fastighetsregistret och utdrag ur planen, om någon av dessa skulle saknas, en avgift tillkommer för utdragen.

Till bygglovsansökan bifogas vid behov även: utdrag ur handelsregistret eller annan motsvarande utredning för namnteckningsrätt (när ett företag ansöker), energiutredning, utredning över byggplatsens grundläggnings- och grundbottenförhållanden samt grundläggningssätt, utredning över befintliga byggnader på byggplatsen och plan för avloppsvattensystem.

Ansökningar kan fortfarande lämnas in i pappersform även om e-tjänsten Lupapiste(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida) är smidigare.

Handlingar som behövs till pappersansökan om bygglov / ansökan om åtgärdstillstånd:

Anmälan om byggande på Skatteförvaltningens webbplats(öppnas i nytt fönster, gå till extern sida)

Byggnadstillsynens taxa

Avgifter som tillämpas i samband med Kimitoöns kommuns byggnadstillsyns inspektions- och tillsynsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter.