Gå till innehållet

Kommunens bidrag

I Kimitoöns kommun finns följande bidrag att söka för föreningar. Läs bidragsprinciperna innan ni börjar fylla i ansökan. Ansökningarna görs via elektroniska blanketter. Blanketten och närmare anvisningar öppnas när du trycker på plustecknet vid det bidrag du vill söka. Ansökningstiden är bindande och försenade ansökningar beaktas inte.

Bidragens ansökningstider

Januari

Mars

April

November

Kulturbidrag för professionella och/eller stora kulturorganisationer

Kulturbidrag för professionella och/eller stora kulturorganisationer

Verksamhetsbidraget kan beviljas för stora kulturevenemang och festivaler eller annan professionell kulturverksamhet som ordnas av större organisationer på Kimitoön.

En Fritt formulerad motivering bifogas till ansökan som sker med kommunens blankett. Verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår bifogas.

Allmänna riktlinjer

 1. Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid.
 2. Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 3. Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats.
 4. Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter.
 5. Primärt vinstbringande projekt stöds inte.
 6. Resor och anskaffningar stöds i regel inte.

Redovisning av kulturbidrag

Kom ihåg att en obligatorisk redovisning om hur bidraget har använts ska lämnas in inom en tidsfrist. Redovisningen görs på den elektroniska blanketten nedan.

 • Tidsfristen för redovisningen av januaris kulturbidrag är 31.1.2024.
 • Tidsfristen för redovisningen av mars kulturbidrag är 31.3.2024.

Verksamhetsbidrag för ungdoms- och idrottsföreningar (scoutverksamhet, 4H verksamhet)

Verksamhetsbidrag kan beviljas åt registrerad idrottsförening med Kimitoöns kommun som hemort eller åt förening som har Kimitoöns kommun till hemort och som arrangerar ungdomsverksamhet.

Bidraget beviljas enligt verksamhetspoäng på basen av föregående års verksamhet. Läs mera om poängsättningen i instruktionerna nedan.

Fastighetsbidrag för föreningshus

För föreningar som äger fastighet och är registrerade i Kimitoöns kommun. Bidraget delas ut på basen av driftskostnader under det föregående året. Kostnader för El, vatten + avlopp, fastighetsförsäkring, bygg + reparationer, uppvärmning, avfallshantering samt underhåll av fastighetens uteområden godkänns.
Max 2000€ av byggnads- och reparationskostnader tas med i beräkningen. Max 1500 av kostnader för fastighetens uteområden tas med i beräkningen. Föreningens andel är minst 30%.

Läs närmare instruktioner i bidragsprinciperna nedan.

Simskolebidrag

Bidraget delas ut på basen av arrangerade simskolor samt deltagarantal föregående år. Grundsumman per arrangerad simskola är á 50€. Föreningens andel är minst 30%.

Läs närmare instruktioner i bidragsprinciperna nedan.

Öppna verksamhets- och projektbidrag

För organisationer med Kimitoön som hemort eller organisationer från annan ort som arrangerar verksamhet som gynnar invånarna i Kimitoön.
Bidraget delas ut på basen av verksamhetens omfattning. Bidraget kan delas för
A) föreningars fritidsverksamhet
B) projektstöd åt föreningar för lågtröskelverksamhet (ungdomar, arbetsför ålder och seniorer).

Läs närmare instruktioner i bidragsprinciperna nedan.

Välfärdsbidrag för barn och ungdomar

Bidraget kan sökas av föreningar och organisationer med Kimitoön som hemort eller organisationer från annan ort som arrangerar verksamhet för ungdomarna i Kimitoön. Verksamheten för vilket bidraget söks bör ske under pågående år och därpå följande år.

Vid beviljande av bidraget prioriteras följande:
 1. Verksamheten genomförs med låg tröskel och riktas främst till ungdomar (kan också vara en blandad verksamhet tex ungdomar-vuxna
 2. Verksamheten skapar gemenskap mellan ungdomarna. I gruppen finns en bra vi-anda.
 3. Verksamheten är ny, innovativ och är riktad till både svensk- och finskspråkiga ungdomar

Till ansökan bifogas projektplan samt budget för projektet. Kostnader som uppstått under år pågående och därpå följande år är godkända. Kostnader som uppstått tidigare, tex föregående år godkänns inte.

Av det beviljade bidraget betalas 50% i förskott och 50% i efterskott då slutrapporten lämnats in. Beviljade bidrag under 1000€ betalas i en rat i förskott. Om projektet av någon orsak inte genomförs, bör bidragstagaren betala det utbetalda förskottet tillbaka till Kimitoöns kommun.

Kulturbidrag

Verksamhetsbidrag för allmän kulturell verksamhet

Verksamhetsbidrag kan beviljas registrerad förening för kulturverksamhet som ingår i verksamhetsplanen för året.

Till ansökan om verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse sänds till kommunen innan beviljat understöd kan betalas ut.

Regler och riktlinjer

Kultur- och fritidsnämnden prioriterar allmännyttiga kulturaktiviteter och kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns kommuninvånare.

Projektbidrag för specifikt kulturprojekt som äger rum på Kimitoön och som gynnar Kimitoöns invånare

Projektbidrag för organisering av konst- och kulturevenemang eller för genomförandet av konst- och kulturprojekt av engångskaraktär.

Till ansökan om projektbidrag bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Av projektbidraget beviljas i regel hälften i efterskott efter att bidragsmottagaren lämnat rapport samt redovisning över projektet.

Allmänna riktlinjer

 1. Ansökan ska vara omsorgsfullt ifylld och inlämnad inom utsatt tid.
 2. Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 3. Bidraget ska utnyttjas under det kalenderår för vilket det har beviljats.
 4. Bidrag beviljas inte retroaktivt för redan förverkligade aktiviteter.
 5. Primärt vinstbringande projekt stöds inte.
 6. Resor och anskaffningar stöds i regel inte.

Redovisning av kulturbidrag

Kom ihåg att en obligatorisk redovisning om hur bidraget har använts ska lämnas in inom en tidsfrist. Redovisningen görs på den elektroniska blanketten nedan.

 • Tidsfristen för redovisningen av januaris kulturbidrag är 31.1.2024.
 • Tidsfristen för redovisningen av mars kulturbidrag är 31.3.2024.

Byalagsbidrag

Byalagens bidrag beviljas av näringslivsnämnden. Bidrag kan sökas för utvecklingsprojekt och ordinarie verksamhet.

Näringslivsnämnden prioriterar allmännyttiga aktiviteter och projekt. Med allmännyttig menas att
verksamheten/projektet är till glädje för vem som helst som rör sig i byn. Nämnden uppmuntrar till
gemensamma projekt eller evenemang tillsammans med andra föreningar. Projektet eller verksamheten skall skapa livskraft och välmående i byn och äga rum i Kimitoöns kommun.

Byalaget ska vara en registrerad förening i Kimitoöns kommun.

Regler och riktlinjer

Utvecklingsprojekt

 1. Byalaget ska beskriva för vilket ändamål bidraget söks, vilken målgruppen är och presentera en kortfattad kostnadskalkyl för projektet
 2. Till ansökan ska bifogas föregående års bokslut och verksamhetsberättelse
 3. Bidraget bör användas inom två år från beviljandet, om inte annat nämnts i bidragsbeslutet
 4. Av bidraget betalas 50% ut när beslutet vunnit laga kraft och alla begärda handlingar lämnats in och 50% i efterskott genom redovisning av de totala kostnaderna (också den 50% som betalats ut tidigare). Om man inte kan redovisa kostnaderna kan kommunen kräva de redan utbetalda pengarna tillbaka.

Ordinarie verksamhet

 1. Byalaget ska beskriva för vilket ändamål bidraget söks, vilken målgruppen är och presentera en kortfattad kostnadskalkyl för verksamheten
 2. Till ansökan ska bifogas föregående års bokslut och verksamhetsberättelse
 3. Bidraget bör användas inom ett år från beviljandet, om inte annat nämnts i bidragsbeslutet
 4. Bidraget betalas ut när beslutet vunnit laga kraft och alla begärda handlingar lämnats in

Planbidrag, kartbidrag, motionsbanebidrag och utbildningsbidrag

Plan- och motionsbanebidrag

För idrottsföreningar i Kimitoöns kommun. Bidraget delas ut på basen av kostnader under tidsperioden 1.11 föregående år till 31.10 pågående år.

Ansökan sker med kommunens blankett. Max 500€ av byggnads, inventarie- och reparationskostnader tas med i beräkningen.

Föreningens egen andel ska vara minst 30%.

Redovisning över kostnader som uppstått för upprätthållande av idrottsplaner och motionsbanor under tidsperioden bifogas ansökan.

Kartbidrag

För idrottsföreningar i Kimitoöns kommun. Bidraget delas ut på basen av kostnader under tidsperioden 1.11 föregående år till 31.10 pågående år.

Föreningens egen andel ska vara minst 30%.

Redovisning över kostnader som uppstått för uppgörande av orienteringskartor under tidsperioden bifogas ansökan.

Utbildningsbidrag

För registrerade föreningar och medborgarorganisationer med Kimitoön som hemort. Bidraget delas ut på basen av kostnader under tidsperioden 1.11 föregående år till 31.10 pågående år.

Redovisning över kostnader föranledda av skolning eller utbildning för uppgifter inom föreningen under tidsperioden bifogas ansökan.

Återbetalning av fastighetsskatten för föreningar med föreningshus

Föreningar med föreningshus kan ansöka om att få fastighetsskatten för föreningshuset återbetald från kommunen. Ansökan om betalning görs i april via CGI Leverantörsportalen. Kontakta Birgitta Ginström eller Heidi Ginman för att få inloggningsuppgifter. Beskattningsbeslutet bifogas ansökan.