Gå till innehållet

Projekt

Alla avdelningar i kommunen planerar och hanterar projekt av olika slag. I grund och botten är ett projekt en tidsbunden och behovsbaserad åtgärd med vilken man testar eller skapar något nytt.

Kommunen hanterar både investeringsprojekt och utvecklingsprojekt. I projekten planeras och testas ofta nya sätt för framtiden, det ges tilläggsresurser för nya verksamhetsmodeller eller för att utveckla samarbetsformer och nätverk. Det kan gälla samarbeten som gynnar t.ex. lokala företagare.

Projektens stödprocent varierar beroende på finansiären. Stöden består i de flesta fall av EU-pengar. Beslut om att delta i projekt tas i regel på nämndnivå.

Kimitoöns kommun betalar årligen en summa på fem euro per invånare till Leader-föreningen I samma båt rf.(gå till extern sida) Via föreningen kan lokala företagare, föreningar, kommunen och övriga samfund ansöka om stöd för mindre, lokala projekt.

Projekt i ansökningsskede

Referensplan som stöd för områdesutveckling i Dalsbruk

Projektets målsättning är att hitta nya byggnadssätt och typologier för koldioxidsnålt semesterboende. Samtidigt strävar man efter att hitta lockande och koldioxidsnålare alternativ till semesterboende i en befintlig havsstrandsort jämfört med skärgårdstypiska enskilda semesterbostäder. Målet är att dra nytta av den befintliga byggnationen och återhållsamt kompletteringsbyggande i en kulturhistoriskt värdefull havsstrandsmiljö.

Projekttid: 1.9.2023–31.8.2024

Budget: 46 000 €

Finansiering: Miljöministeriet, programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, 18 400 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Tekniska avdelningen

Tilläggsuppgifter: Planläggningsarkitekt Heli Vauhkonen, tfn 040 484 6826, heli.vauhkonen@kimitoon.fi

Kommunens egna projekt

TUFF – Teknisk utveckling för framtidens skärgårds-turism

I TUFF-projektet vill vi tillvarata de möjligheter digitaliseringen och artificiell intelligens bidrar med i frågan om att kommunicera och informera. Hållbarhet och digitalisering går hand i hand då det gäller utveckling av skärgårdsturismen. Den digitala utvecklingen och artificiell intelligens medför stora möjligheter att utveckla tjänster och synliggöra utbudet i skärgården året runt. Avsikten med projektet är att testa och dra nytta av nya tekniska lösningar för att skapa och skräddarsy information åt kunden, knyta ihop befintligt och nytt, och att få produkten presenterad på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Projekttid: 1.2.2024–30.9.2025

Budget: 98 136 €

Finansiering: Egentliga Finlands förbund / AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) 68 695 €. Kimitoöns kommuns andel 14 720 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete: Pargas stad

Tilläggsuppgifter: Projektledare Jani Grönroos, tfn 040 524 1380, jani.gronroos@kimitoon.fi

MAKKO – Utveckling av hållbar turism genom delaktighet

MAKKO-projektet fokuserar på utveckling av digitala turismtjänster och ökad tillgänglighet samt främjar förlängning av säsongen och året runt-aktiviteter tillsammans med turismföretagare och föreningar.

Föreningar har en nyckelroll i att främja möjligheter att röra sig i naturen eftersom ett flertal föreningar underhåller till exempel naturstigar och badstränder. Under MAKKO-projektet kartläggs befintliga och planerade naturstigar, aktiviteter och evenemang genom en enkätundersökning riktad till föreningar och företag. I undersökningen som riktas till företagarna kartläggs också hur lätt det är att dela information till turister. Dessutom kartläggs invånares och turisters tillgång till information samt deras behov gällande naturaktiviteter och rutter.

Ett mål för projektet är att öka tillgängligheten till information. Med hjälp av de data som redan finns och den information som erhålls från undersökningen skapas en digital plattform, som gör det lättare att hitta och dela vidare information om olika naturaktiviteter till invånare och turister.

Projektets mål är även att befrämja nya rutter, aktiviteter och tjänster i samarbete med lokala företag och föreningar. Fokus ligger särskilt på naturaktiviteter som är i bruk från höst till vår.

Projekttid: 1.9.2022–31.12.2024

Budget: 86 656 €

Finansiering: Egentliga Finlands förbund / AKKE-finansiering 60 659 € (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Kimitoöns kommuns andel 25 997 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete:

Tilläggsuppgifter: Projektledare Sanna-Mari Kunttu, tfn 040 670 6138, sanna-mari.kunttu@kimitoon.fi

Next Level – Sikte på resilient och hållbar tillväxt

Projektet Next Level – sikte på resilient och hållbar tillväxt är ett företagsdrivet initiativ som stöder Egentliga Finlands företags förmåga att förutse och anpassa sig till förändringar i sin verksamhetsmiljö. Next Level-projektet utbildar företag i att anpassa sig till föränderliga affärsmiljöer, exempelvis utmaningar som medförs av klimatförändringar och oväntade hot. Vi söker lösningar i samarbete med företag på basen av information som samlas in från företagen.

För skärgårdsområdet handlar de gemensamma utmaningarna ofta om logistik. Transport av varor och människor kräver mycket resurser, särskilt på landsbygden och i skärgården, där avstånden är långa. Den utmanande globala situationen förvärrar logistikproblem, till exempel på grund av höga bränslekostnader. Samtidigt ställs allt högre utkrav på åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. Projektet strävar efter att tillsammans med företag hitta idéer och lösningar för hur logistiklösningar kan minska utsläppen från transport. Inom ramen för projektet genomförs pilotprojektet “Lågkoltransportkedjor och logistiklösningar i skärgården”. Andra teman inom projektet inkluderar bland annat koldioxidavtrycksberäkning, energiformer och energieffektivitet, cirkulär ekonomi och de krav som lagstiftning medför för att minska klimatpåverkan.

Projektet är landskapsomfattande med Nystadsregionens utvecklingsorganisation Ukipolis Oy som huvudman. Kimitoöns kommun deltar som uppdragsgivare för Åbolands delprojekt i samarbete med Pargas stad. Andra samarbetspartner är Yrityssalo och Åbo yrkeshögskola.

Projekttid: 1.1.2023–28.2.2025

Budget: 177 789 €

Finansiering: Nylands förbund / Projektet delfinansieras av EU:s ERUF-fond, Kimitoöns kommuns andel 26 668 €.

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete: Delprojekt med Pargas stad, Ukipolis, Yrityssalo, Åbo yrkeshögskola

Tilläggsuppgifter: Projektledare Piia Santti, tfn 040 193 3542, piia.santti@kimitoon.fi

Kimitoön 700

Kimitoön firar 700 år 2025! Jubileumsfirandet ska pågå hela året och bjuda på alldeles särskilda evenemang med fokus på kultur, konst, miljö, skärgård och det lokala livet. Jubileumsåret kommer att förverkligas genom ett projekt och arbetet är redan i full gång. Huvudfestivalen arrangeras 9–15.6.2025 (vecka 24).

Planeringen av jubileumsåret startades i form av en motion år 2021. Senare tillsattes en arbetsgrupp som har jobbat fram ramarna för jubileumsåret. Som jubileumsdag har man slagit fast datumet 11.4.2025, eftersom det äldsta arkiverade dokument som nämner Kimitoön är daterat 11.4.1325.

Även församlingen är en aktiv part i firandet, och kommer att stå för festligheterna under den egentliga ”födelsedagen” den 11.4.2025. Minnesstenen som vid 600-årsfirandet restes intill Kimito kyrka kommer dessutom att snyggas upp inför festligheterna.

Projekttid: 1.11.2023–31.12.2025

Budget: 112 323 €

Finansiering: Leader 78 626 €. Privatfinansiering 33 696 €.

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete:                                

Tilläggsuppgifter: Jubileumskoordinator Marko Ahde, tfn 040 480 3199, marko.ahde@kimitoon.fi

Företagarens START

Företagarens START är ett utvecklingsprojekt som Kimitoöns kommun förverkligar i tätt samarbete med företagarföreningen Kimitoöns företagare rf. Syftet med projektet är att introducera nya företagare i Kimitoöns näringsliv för att ge dem förutsättningar för sin verksamhet.

Kimitoöns livskraft är beroende av sina företagare. Ett välfungerande näringsliv är den enskilt största faktorn för en livskraftig framtid med fungerade lokal service. Genom projektet vill kommunen tillsammans med företagarföreningen skapa en introduktionsmodell som innehåller relevant information och skräddarsydda tjänster som gynnar lokala företagare. Målsättningen är att introduktionsmodellen i förlängningen skall fungera som ett konkret verktyg för både kommunen och företagarföreningen för att kunna betjäna Kimitoöns företagare och näringsliv.

Projektet riktar sig i första hand till nya företagare på Kimitoön, både sådana som grundar ett företag och företagare som flyttar till Kimitoön. Redan etablerade företag kommer även att kunna ha nytta av den verksamhet som ordnas inom ramen för projektet.

Projekttid: 1.11.2022–31.12.2024

Budget: 144 540 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland / Program för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014–2020. Kimitoöns kommuns andel 28 908 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Tilläggsuppgifter: Projektledare Minna Rehn, tfn 040 778 5662, minna.rehn@kimitoon.fi

Kustrutten

I Leader-projektet utvecklas skyltning och markering av Kustruttens delar på Kimitoön. Målet är att förbättra den nuvarande skyltningen och samtidigt anpassa rutten bättre för cykelturister och lokala behov.

De nuvarande skyltarna längs Kustrutten uppfyller inte kraven enligt den nya vägtrafiklagen som trädde i kraft 2020, och dessutom är skyltningen på många ställen bristfällig. I detta Leader-utvecklingsprojekt upprättas först en skylt- och markeringsplan enligt den nya vägtrafiklagen och eventuella sidovägsförbättringar planeras samtidigt. Utifrån dessa kontaktas och begärs tillstånd från privata vägägare längs rutten, NTM-centralen i Egentliga Finland samt andra relevanta parter. I slutskedet av projektet begärs offerter från valda tjänsteleverantörer för att genomföra skyltning och markeringar ute i terrängen. Projektet pågår från november 2023 till juni 2024.

Projekttid: 1.10.2023–30.6.2024

Budget: 14 194 €

Finansiering: Leader-finansiering 9 935 €. Privatfinansiering 4 258 €.

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete:

Tilläggsuppgifter: Projektplanerare Tapio Hartikainen, tapio.hartikainen@kimitoon.fi

Från bord till gjord – klimatarbetet i Kimitoöns kommun

Från bord till gjord syftar på utveckling och effektivare ledning av kommunens klimatarbete, från mål till resultat. Kommunen har som mål att vara en kompetent aktör inom klimatfrågor. Den egna klimatpolitiken och -verksamheten ska vara aktiv, resultatinriktad och beakta kommunens egna utgångspunkter. Kommunen har ett nytt miljö- och klimatprogram, enligt vilket årligen ska budgeteras anslag för åtgärder. Miljöprogrammets huvudmål gällande klimatet är att vara kolneutral år 2035.

Projektets målgrupp är kommunens tjänstemän och beslutsfattare. För att uppnå förändring i klimatledarskapet och verksamhetskulturen krävs även kommunikation som involverar aktiva invånare och andra aktörer. I projektet anställs en klimatkoordinator.

Projektbeställningen är gjord av kommunens ledningsgrupp. Avsikten med detta projekt är att sätta spåret för konkret, målmedvetet klimatarbete i kommunen. Det behövs kunnig ledning, koordinering med delmål, nya verktyg, tankesätt och arbetsprocesser. Projektet kan indelas i internt och externt arbete. I det interna arbetet hanteras kunskap, data och fakta för att organisationen ska kunna effektivera klimatarbetet. Grunden i det interna arbetet utgörs av kommunens miljöprogram, projektets verktyg Klimatvakten (Ilmastovahti), utbildning för målgruppen och anvisningar/handbok för hantering av klimataspekter i det dagliga arbetet framöver. Det externa arbetet gäller kommunikation, samarbetet med aktörer utanför den egna organisationen.

Mer information: https://www.kimitoon.fi/boende-och-miljo/miljo/miljo-och-klimatarbete/


Projekttid: 1.11.2023–15.9.2024

Budget: 57 545 €

Finansiering: Miljöministeriets program Kommunernas klimatlösningar 2023, 40 282 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Förvaltningsavdelningen

Tilläggsuppgifter: Klimatkoordinator Catrin Ilmoni, tfn 040 185 8924, catrin.ilmoni@kimitoon.fi

Samarbetsprojekt med kommunen som finansiär

Varsinais-Suomen ruokasektorin koordinaatiohanke

Projekttid: 1.9.2022–31.3.2024                 

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland / Program för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014–2020

Huvudman: Brahea

Samarbete: Pargas stad, Brahea, Yrityssalo, Ukipolis, LSKKY

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Kohti tulevaa – Valmistautuminen uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin ja yrittäjyyden tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Projekttid: 1.5.2022–30.4.2024

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland / Program för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014–2020

Huvudman: MTK-Varsinais-Suomi

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Övriga projekt där kommunen deltar

We Make Transition (Egentliga Finlands förbund)

Projektet We make transition! – Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation ger kommunen en plattform för att tillsammans med föreningar och kommuninvånare diskutera lösningar på olika utmaningar inom ekologisk och social hållbarhet. Vi skapar en arena där olika människor kan få sin röst hörd, komma samman och samarbeta samt en möjlighet för orterna och deras civila aktörer att bygga upp ett hållbarhetsarbete enligt sina egna preferenser. Samtidigt ökar vi förståelsen för det civila samhällets värde och roll när det gäller att skapa hållbar välfärd. 

Projektet genomförs i Egentliga Finland främst i pilotkommunerna Kimitoön och Nystad. I bägge kommunerna får invånarna delta i brytningsarenor och samtidigt vara med om att utveckla brytningsarenametoden till ett verktyg för främjande av hållbara innovationer som möter de behov som finns i kommunerna i Egentliga Finland. I kommunerna genomförs sedan de hållbarhetsförsök som planerats gemensamt på brytningsarenorna. Aktörer från bägge kommunerna deltar också i ett internationellt samarbete inom ramen för projektet, i form av en gemensam brytningsarena, tillsammans med de övriga orterna i Östersjöregionen som medverkar i projektet. 

Projektet koordineras av Egentliga Finlands förbund och delfinansieras genom EU:s Östersjöprogram, Interreg Baltic Sea Region. Den totala budgeten för projektet är 3,3 miljoner euro, varav 2,5 miljoner euro finanserias av EU. Projektet genomförs under tiden 1.1.2023–31.12.2025. 

Projektets webbplats (Egentliga Finlands förbund)(gå till extern sida)

Avslutade projekt

Föreningsdialogen

Projektet Föreningsdialogen fokuserar på att aktivt utveckla samarbetet med de lokala föreningarna. Samarbetet bygger på fungerande kommunikation, aktivt stöd och gemensamma målsättningar. Projektets syfte är att fastställa föreningarnas aktuella behov, skapa utrymme för dialog, plattform för samverkan och hands-on stöd utgående från behoven. Projektet går i korthet ut på att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas verksamhet, genom konkreta kunskapshöjande, motiverande och till dialog drivande åtgärder. Under projektet görs en utredning om vad föreningarna främst behöver hjälp med. På basen av svaren ordnas utbildningar, workshoppar och föreläsningar kring de här problemen, men också kring aktuella frågor som berör föreningarna. Ett viktigt mål i projektet är informationsgången. Nyhetsbrevet Föreningsnytt informerar om exempelvis olika bidragsansökningar, kurser och utbildningar eller andra aktuella saker. Projektet strävar till aktivt deltagande genom att kontinuerligt fråga föreningarna vad de anser genom korta enkätfrågor i nyhetsbrevet och direkta frågor vid träffarna.

Projektets mål är även att skapa naturliga mötesplatser för föreningarna dels i Villa Lande, men också på andra orter i kommunen. Projektet är ett Leaderprojekt och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet delfinansieras av kulturföreningen Lande r.f. Projektet är 50 % arbetstid och en föreningskoordinator är anställd för att förverkliga projektet.

Projekttid: 1.12.2022–1.1.2024

Budget: 40 000 €

Finansiering:
Leader-finansiering 32 000 €. Privatfinansiering 8 000 €.

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete:

Tilläggsuppgifter: Föreningskoordinator Jill Karlsson, tfn 050 421 4877, jill.karlsson@kimitoon.fi

TuKeVa – Framtidens utvecklingsbehov inom matkedjan i Egentliga Finland


Utveckling av matkedjan är ett av Finlands förbunds tre spetsteman inom smart specialisering. Även för NTM-centralens del utgör matkedjan ett av de tre strategiskt viktigaste verksamhetsområdena i landskapet. Matkedjan omfattar 20 % av alla verksamhetsställen, 13 % av all personal och 15 % av omsättningen. Nationellt sett är Egentliga Finland en stark matregion, och prognoserna visar att detta förhållande förstärks. Klimatet spelar en naturlig roll. Matkedjan består av primärproduktion, samling av naturprodukter, fiske och fiskodling, livsmedelsförädling och framställning av drycker, grossisthandel, detaljhandel samt förplägnadsverksamhet. Kimitoön tillhör den mest gynnsamma odlingszonen i Finland.

Inom ramen för det landskapsomfattande projektet ”Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa” är Kimitoön med och stöder närmatsbranschens utveckling och de lokala företagarnas roll både lokalt och nationellt. Inom nätverket av lokala närmatsaktörer utreds utvecklingsförutsättningarna och eventuella trösklar, men även idéer och nya arbetssätt. Informationen analyseras lokalt och regionalt, och vidareförädlas bland annat för att kunna tillvaratas i samband med den kommande EU-strukturfondsperioden 2021–2027. På Kimitoön testas och vidareutvecklas dessutom nya kanaler för mötet mellan produkter och kunder i praktiken. Utvecklingen av gemensamma produkter, branding och test av nya sätt att nå ut till kunderna är i fokus under projekttiden.

Projektet omfattar hela Egentliga Finland och projektets huvudman är Brahea-centret vid Åbo universitet.

Projekttid: 1.1.2021–30.9.2023

Budget: 68 032 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland / Program för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014–2020. Kimitoöns kommuns andel 13 606 €

Huvudman:  Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Samarbete:  Brahea, Yrityssalo, LSKKY/Novida, Ukipolis, Pargas stad

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

www: https://vs-lähiruoka.fi/swot/(gå till extern sida)

Utveckling av Bruksvikens besökshamn

Bruksvikens besökshamn moderniseras för att kunna möta dagens och framtidens efterfrågan på service, tillgänglighet och säkerhet. Strävan är att kunna lyfta utbudet och nivån på säsongs- och året-om-service.

Tillgängligheten och säkerheten förbättras tack vare investering i en ny vågdämpare som ger skydd för gästhamnsplatserna, de nya angöringsbryggorna samt septiktömningsplatser. Vågdämparen bidrar också med många nya angöringsplatser för korta dagsbesök. Bristen på dagsbesöksplatser har hittills utgjort en flaskhals för den dagliga kommersen i samhället då det varit svårt att finna lämpliga båtplatser för t.ex. korta ärenden hos ortens företag. Investeringarna består av en ny vågdämpare, två nya pontonbryggor, två moderniserade kajkanter med bojförtöjning samt utfyllnad av kort strandremsa.

Projekttid: 1.1.2019–31.12.2023

Budget: 1 000 000 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland / Program för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland 2014–2020. Kimitoöns kommuns andel 300 000 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Tekniska avdelningen

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Skärimat – Nya lösningar för skärgårdens matföretagare

Projektet fokuserar på skärgårdsföretagen och hur de i samarbete med öns livsmedelsproducenter kan effektivera leveranser av lokala råvaror genom gemensamma logistiklösningar.

Målsättningen med projektet är mera närmat på restaurangerna, bättre bas för lokal produktion och konsumtion, säsongsförlängning, effektivare transportkedjor, fungerande samarbete och kommunikation mellan företagen.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för glesbefolkade områden (HAMA) för att förbättra möjligheterna i Finlands glesbefolkade områden. Arbetsgruppen har allokerat 3 miljoner euro i stöd till natur-, mat-, fiske- och jaktrelaterade turismprojekt i HAMA-områden, med tonvikt på de inriktningar som fastställts i Finlands turismstrategi 2022–2028 och Finlands matturismstrategi 2020–2023, samt produktrekommendationer från Visit Finland inom matrelaterad turism. Som statlig stödmyndighet har NTM-centralen i Lappland beviljat stöd till Kimitoöns kommuns projekt “Skärimat”.

Projekttid: 1.10.2022–30.9.2023

Budget: 91 562 €

Finansiering: NTM-centralen i Lappland / Turismprojekt i glest bebyggda områden (HAMA), Kimitoöns kommuns andel 9 156 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Näringslivsavdelningen

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Ängsskötsel i Dalsbruk

Kimitoöns kommun har fått ett HELMI-bidrag för bekämpning av skadliga främmande växtarter (jättebalsamin, jätteloka, lupin, vresros) och för att förhindra igenväxning av bergsängar i Dalsbruk. Projektet syftar till att återuppliva artvärdena på de bergsängar i Dalsbruk som ägs av kommunen, och att förbättra livsmiljöernas ekologiska kvalitet genom att röja och återställa igenväxta ängar. Alla naturtyper för gräsmarker i Finland klassas som extremt hotade. Den främsta orsaken till hotet är igenväxt. Igenväxt är resultatet av slutet på traditionell ängsmarksodling, eutrofieringseffekten av kväveinverkan och spridningen av främmande växter från trädgårdar till naturen.

Projekttid: 30.11.2021–31.10.2023

Budget: 29 626 €

Finansiering: NTM-centralen i Nyland / HELMI elinympäristöohjelma, Kimitoöns kommuns andel 1 481 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Tekniska avdelningen

Tilläggsuppgifter:
Trädgårdsmästare Amanda Rosenblad, tfn 040 168 5422, amanda.rosenblad@kimitoon.fi. Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt

I projektet MÅSSE – Mikroföretagen i Åboland i Samarbete för Skärgårdshavet och Effekt står både Skärgårdshavets Unesco biosfärområde och lokala företagare i fokus. Kimitoön genomför projektet i samarbete med Pargas stad. Genom miljöprojektet vill Kimitoöns kommun tillsammans med Pargas stad lyfta fram sina småföretagare i det pågående arbetet med hållbar utveckling i skärgården.

Skärgårdshavet behöver konkreta förbättringsåtgärder och dess tillstånd kan endast förbättras med hjälp av lokala insatser. Samtidigt står näringslivet, och speciellt de för Åboland så viktiga servicebranscherna, fortsättningsvis inför stora utmaningar. Näringslivet i Åboland präglas av mångsyssleri och små företag. Målet med projektet är därmed att tillsammans med småföretagarna hitta innovativa sätt att bedriva sina affärsverksamheter på orten också i framtiden, medan man samtidigt utgår från en positiv syn på skärgårdsutvecklingen och ett rent hav. Bland annat faktorer som energi, digitaliserade tjänster och nya kundgrupper förutspås påverka företagen på många vis.

I praktiken vill man med projektet uppnå följande:

  • lyfta de lokala småföretagens roll i arbetet för Skärgårdshavet (företagsfokus)
  • befästa ett organiserat sätt / forum för samarbete och konkreta åtgärder för Skärgårdshavet (samarbetsorganisation) 
  • skapa en konkret verktygsback för de åboländska företagen att ta del av (handlingsplan)
  • granska möjligheterna för ett direktiv/ en överenskommelse där lokala aktörer plockar fram de åtgärder de förbinder sig att göra för Skärgårdshavet (direktiv)
  • planera större samarbetsprojekt (Central Baltic) samt finansiering för företags åtgärder (projektplaner)

Projektet står dessutom i stark anknytning till kommunens nya, kommande miljöprogram. Miljöprogrammet fokuserar på vad kommunen på basen av sin egen verksamhet kan göra för den lokala miljön och klimatet.

Projekttid: 1.2.2022–30.6.2023

Budget: 76 440 €

Finansiering: Egentliga Finlands förbund / AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen). Kimitoöns kommuns andel 7 624 €

Huvudman: Kimitoöns kommun / Utvecklingsavdelningen

Samarbete: Pargas stad

Tilläggsuppgifter: Projektledare Julia Ajanko, tfn 040 511 807, julia.ajanko@kimitoon.fi

ArcGate – Innovative Service Points for Maritime Tourists

ArcGate var ett kombinerat investerings- och utvecklingsprojekt. Avsikten med projektet var att höja servicenivån och erbjuda ny data för att åstadkomma ett uppsving för lättillgänglig närturism i skärgården. Speciellt betonas användningen av kollektivtrafik och cykelturismen. För att kunna göra skärgården mer tillgänglig för envar behövs satsningar på att utveckla digital tidtabellsdata som omfattar all offentlig trafik i området.  Betoningen på kollektivtrafik och cykelturism innebär också att projektet slår ett starkt slag för hållbar utveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. De som drar nytta av projektet är serviceanvändarna och de lokala företagen.  

I projektet investerades i digitala infotavlor samt mångsidiga rast- och laddningsmoduler. Investeringarna görs vid förbindelseplatserna i Kasnäs och Dalsbruk, i samarbete med NTM-centralen som till stor del administrerar trafikarrangemangen. Vidare producerades ny innehållsdata gällande tidtabeller digitalt och direkt, kartor och rutter, information och marknadsföring.

Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Central Baltic-programmet som administreras av Egentliga Finlands förbund. Kimitoöns kommun genomförde projektet i samarbete med Region Stockholm, Pargas stad och Raseborgs stad.

http://database.centralbaltic.eu/project/127(gå till extern sida)

Projekttid: 1.5.2020–31.12.2022

Budget: 190 299 €

Finansiering: Interreg / Central Baltic , 142 724 €, Kimitoöns kommun, 47 574 €

Huvudman: Region Stockholm

Samarbete: Pargas stad, Raseborgs stad

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

FamilyPorts – Green and Family-friendly Archipelago Ports

Kimitoöns kommun deltog som delgenomförare i ett gränsöverskridande Central Baltic-projekt med namnet Green and Family-friendly Archipelago Ports (FamilyPorts). Målsättningen var att förbättra servicen i fyra gästhamnar i Åboland (Nagu och Dalsbruk) och på Gotland (Ronehamn och Lickershamn).

Inom ramen för projektet byggdes familjevänliga servicefunktioner i alla fyra hamnar. Hamnarna gjorde också satsningar på miljövänlig teknologi och skapade gemensamt marknadsföringsmaterial.

Pargas stad var projektets huvudman. Övriga samarbetsparter i projektet var Region Gotland och Lickershamns Fiskareförening.

http://database.centralbaltic.eu/project/50(gå till extern sida)

Projekttid: 1.7.2016–31.3.2020

Budget: 234 300 €

Finansiering: Interreg / Central Baltic , 175 725 €, Egentliga Finlands förbund, 38 207 €, Kimitoöns kommun, 20 367 €

Huvudman: Pargas stad

Samarbete: Region Gotland, Lickershamn

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Dalsbruks stigar

Leaderprojektet Dalsbruks stigar utvecklade nya koncept för natur- och kulturstigarna i Dalsbruk samt tog fram digitalt material. Syftet var att höja ortens profil och skapa nytta för invånare, besökare och näringslivet.

Projekttid: 20.8.2018–31.7.2020

Budget: 62 162 €

Finansiering: Leader 43 513 €, privatfinansiering 18 648 €

Huvudman: Kimitoöns kommun   

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Coastal Bootcamp – samarbete och utveckling inom turismnäringen i Sydvästra Finlands kustområde

Utvecklingsprojektet strävade efter att skärgårdsområdet i större grad ska kunna erbjuda bättre digitala tjänster för turisterna och samtidigt satsa på en hållbar turism. Målsättningarna var att stöda småföretagens utveckling samt att öka upplevelsepotentialen, hållbar utveckling och digitalisering inom området. Till arbetsområdena hörde:

  • digitalisering inom turism (onlinebokning, synlighet av produkter online etc.)
  • utbildning, workshopar och produktion av information för företagen inom ämnesområdet
  • utveckling av turismprodukter genom nätverkande, benchmarking och samarbetsträffar
  • utveckling av befintliga och nya rutter för olika målgrupper tillsammans med områdets aktörer
  • koordinering av utvecklandet av rutter och av digitalisering och mobilguidning för rutter.

Coastal Bootcamp – samarbete och utveckling inom turismnäringen i Sydvästra Finlands kustområde (Forststyrelsens webbplats)(gå till extern sida)

Projekttid: 1.10.2018–31.8.2021

Budget: 170 700 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland via landsbygdsprogrammet 136 560 €, Kimitoöns kommun 34 140 €

Huvudman: Yrityssalo

Samarbete: Pargas stad, Forststyrelsen

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, 040 488 5527

Kolneutrala lösningar hos företagen i Egentliga Finland

Projektet erbjöd de lokala företagen ny information kring aktuella teman, stöd för utveckling, noggrann utredning av utvecklingsbehoven och eventuella hinder för tillväxt. Projektets målgrupp varföretagen inom industrin, underleverantörer och industrins serviceföretag. Projektets genomgående tema var kolneutralitet, företagens tillväxt, nya kontakter, nätverk och erfarenhetsutbyte. Projektåtgärderna berörde främst företagsspecifik aktivering, datainsamling, infospridning och energipromenader.

Förväntade projektresultat var mångsidigare företagskontakter, exempel på lokala tillämpningar av kolneutrala lösningar, en analyserad samling av utvecklingsbehov och riktlinjer i företagsgränssnittet inför kommande programperiod. Till projektresultaten räknas också ett forum för likasinnade företag där dialogen är smidig och erfarenhetsutbytet naturligt.

Projektet som omfattar hela Egentliga Finland delfinansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via NTM-centralen i Egentliga Finland. Som projektets huvudman fungerade Yrityssalo (Saloregionen). Övriga projektparter var Kimitoöns kommun (Åboland) och Ukipolis Oy (Nystadsregionen samt Loimaa stad och Pöytis kommun). Kimitoöns kommun och Pargas stad genomförde sitt delprojekt i samarbete.

Projekttid: 1.8.2020–30.8.2022

Budget: 114 116 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland via landsbygdsprogrammet 91 293 €, Kimitoöns kommun 11 411 €, Pargas stad 11 411 €

Huvudman: Yrityssalo

Samarbete: Pargas stad, Ukipolis, Loimaa, Pöytis

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

KulTa – Kosthåll med konsumenten i fokus

Projektet handlade om att utveckla förutsättningarna för effektiv distribution av ekologiskt odlad och förädlad närmat på Kimitoön, och hur våra produkter ska finna fram till konsumenterna i större grad än hittills. Projektets övergripande målsättning var att förbättra konkurrenskraften för lokala mikro- och småföretag verksamma inom livsmedelsbranschen. Genom att ordna evenemang och aktivt arbeta med informationsspridning strävade projektet efter att minska avståndet mellan producent och slutkonsument. Projektet omfattade hela Egentliga Finland.

Projekttid: 1.4.2018–31.12.2021

Budget: 115 254 €

Finansiering: NTM-centralen i Egentliga Finland via landsbygdsprogrammet 103 728 €, Kimitoöns kommun 11 525 €

Huvudman: Brahea

Samarbete: Pargas stad, Yrityssalo, Ukipolis, Novida

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, tfn 040 488 5527, sven.ivars@kimitoon.fi

Närmat i Samarbete

Projektet Närmat i samarbete var ett utvecklingsprojekt där man ville samla närmatsaktörer och tidigare erfarenheter för branschutveckling, samtidigt som man tillvaratog och drog nytta av det lokala, regionens naturliga styrkor. Projektets mål var att åstadkomma nya möten mellan produkter och konsumenter, att skapa nya förutsättningar och verktyg för nya metoder och processer för hur lokala produkter ska hitta fram till konsumenten. I projektet testades olika sätt att åstadkomma dessa möten, som i sin tur bidrar med nya erfarenheter och kunskap.

För att konsumenten skall vara motiverad att skaffa lokala produkter behövs ett tillräckligt brett utbud på ett lättillgängligt sätt. Dessutom gärna förberedda och presenterade så, att den slutliga anskaffningen och användningen är bekväm. Detta förutsätter att producenterna och förädlarna samarbetar intimt för att skapa ett utbud som fyller konsumentens behov. För att samarbetet skall vara hållbart i längden måste det generera en ekonomisk nytta som motiverar ett fortsatt och självgående samarbete efter projekttiden. I projektet arrangerar konkreta åtgärder, varvade med teoretisk utbildning.

Närmat i Samarbete var ett Leader-projekt som delfinansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via NTM-centralen i Egentliga Finland. För den privata finansieringen stod Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och lokala samarbetsföretag.

Projekttid: 1.3.2019 – 31.12.2020

Budget: 54 588 €

Finansiering: Leader, 32 752 €, Privatfinansiering, 21 835 €

Huvudman: Kimitoöns kommun

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, 040 488 5527

Välkommen Hem!

Målet med projektet var att öka sysselsättningen hos invånare och inflyttare med annat modersmål än svenska eller finska i Kimitoön och Pargas. Genom projektet främjades de arbetssökandes färdigheter i att söka jobb och i företagsamhet samt ordnades studiebesök i olika företag. Det huvudsakliga målet var att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och de arbetssökande så att de arbetssökande i regionen kan sysselsättas på ett effektivare sätt. Genom projektet kunde företagarna i regionen få vägledning och stöd för sysselsättningen.

Projektet delfinansierades av Europeiska socialfonden via NTM-centralen i mellersta Finland. Som projektets huvudman fungerade Pargas stad.

Projekttid: 1.12.2019 – 30.11.2021

Budget: 124 512 €

Finansiering: NTM-centralen i mellersta Finland, Europeiska socialfonden 93 384 €, Kimitoöns kommun, 31 128 €

Huvudman: Pargas stad

Tilläggsuppgifter: Projektkoordinator Sven Ivars, 040 488 5527