Gå till innehållet

Förtroendevalda och beslutsorgan

Via kommunens webbtjänst hittar du information om kommunens beslutsorgan, förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare.

I webbtjänsten hittar du information om följande:

Fullmäktige, kommunstyrelsen, näringslivsnämnden, centralvalnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljötillsynsnämnden, svenska skolsektionen, skärgårdsnämnden, bildningsnämnden, finska skolsektionen, revisionsnämnden, tekniska nämnden, vattenverkets direktion och kommunens ledande tjänsteinnehavare.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige är det organ som utövar den högsta beslutanderätten i kommunen. Kimitoöns fullmäktige består av 27 ledamöter. Det är kommunens invånare som röstar in förtroendevalda i fullmäktige för fyra år i taget. Fullmäktige tar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

Fullmäktige godkänner kommunens budget och ekonomiplan, det vill säga hur kommunens pengar ska användas under följande år.

Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Fullmäktige sammanträder i Dalsbruks skola, Einarsvägen 1. Mötena sänds direkt på kommunens webbplats(gå till extern sida).

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige för tvåårsperioder. Styrelsen ser till att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som ska behandlas i fullmäktige.

Nämnder och medborgarorgan

Kommunfullmäktige utser nämnder som ska sköta det löpande arbetet. Nämndernas viktigaste uppgift är att ta ner de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet. Bildningsnämnden sköter till exempel frågor som berör småbarnspedagogik och skolor. Nämndmedlemmarna utses för fyraårsperioder.

Kimitoöns nämnder, sektioner och direktioner:

Näringslivsnämnden, centralvalnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och miljötillsynsnämnden, svenska skolsektionen, skärgårdsnämnden, bildningsnämnden, finska skolsektionen, revisionsnämnden, tekniska nämnden, och vattenverkets direktion.

Utöver nämnder finns det också olika medborgarorgan, som exempelvis ungdomsfullmäktige(gå till extern sida) och rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Råd för äldre och personer med funktionsnedsättning

Rådets uppgifter

1. framlägger förslag och initiativ samt ger utlåtanden till kommunens myndigheter och andra parter i ärenden som gäller de äldre och personer med funktionsnedsättning och förbättrande av deras situation och utvecklande av den service som riktar sig till dem,

2. främjar de äldres och personers med funktionsnedsättning möjligheter att få information om aktuella ärenden som gäller dem och ökar deras möjligheter att påverka planeringen och beredningen av ärenden som gäller dem,

3. följer med förverkligandet av det äldrepolitiska programmet, ger utlåtanden om det, deltar i uppdateringen av programmet och andra utvecklingsprojekt,

4. främjar de äldres och personers med funktionsnedsättning möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet gällande de av kommunen producerade tjänsterna, i synnerhet
tjänsterna inom social- och hälsovården och äldreomsorgen, och försöker medverka till att det finns tillräckligt av dem och att de motsvarar deras behov,

5. främjar möjligheterna för de äldre och personer med funktionsnedsättning till deltagande och gemenskap på jämlika villkor utgående från de egna resurserna samt följer med utvecklingen inom frivilligarbetet, utbildning, arbete, kultur- och fritidsverksamhet,

6. främjar tillsammans med andra parter utvecklandet av lokaltrafiken så att den åldrande
befolkningens behov och handikappades behov tas i beaktande,

7. främjar samarbetet mellan myndigheterna, de handikappade och handikapporganisationerna samt föreningar och organisationer som representerar
pensionärerna,

8. deltar i mån av möjlighet i riksomfattande äldrerådsdagar samt i för äldre avsedda
informations-, utbildnings- och diskussionsmöten,

9. avger årligen före utgången av mars månad verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen,

10. behandlar övriga ärenden som kommunstyrelsen förordnat rådet.

Äldrerådets kontaktperson: Välfärdschef Bosse Ahlgren.

Protokoll och kontaktuppgifter

Portalen för förtroendevalda

Portalen fungerar i alla allmänna webbläsare. Inloggning i portalen sker med Suomi.fi –autentisering.

Kallelser och möteshandlingar distribueras via Portalen. Varje förtroendevald har egen tillgång till Portalen till vilken man loggar in med sina nätbankskoder eller annan säker inloggning. I Portalen publiceras kallelser, bilagor och bakgrundsmaterial, via Portalen undertecknas protokoll och dela presentationer och aktuell information.

Bindningar

Enligt 84 § i kommunallagen (401/2015) ska vissa kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna en redogörelse för sina bindningar till revisionsnämnden som tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Redogörelserna publiceras på nätet. Bestämmelsen tillämpas från den 1 juni 2017.

Bindningarna hittas från och med den 17 november 2021 i det nya söksystemet. Du hittar bindningarna då du söker fram förtroendevalda eller verksamhetsorganens sammansättningar.

Ta kontakt