Kimitoöns kommuns stipendier för pro gradu-avhandling, kandidatuppsats och slutarbete

Stipendierna är ämnade för pro gradu-avhandlingar, kandidatuppsatser och yrkeshögskoleavhandlingar som stöder Kimitoöns strategiska målsättningar eller på förhand prioriterade samt givna ämnesområden.